جدیدترین مقالات
یکشنبه , 24 تیر 1403 2024 - 07 - 13 ساعت :
» دین » قران و شگفتیهای عدد 19
دین - مقالات

قران و شگفتیهای عدد 19

اسفند 15, 1402 20

قران و شگفتیهای عدد19

سوره 74 ایه 30

1)بسم الله الرحمن الرحیم از 19 حرف تشكیل شده كه عبارنتد از

ب – س – م- ا – ل –ل –ه – ا- ل- ر- ح – م – ن – ا – ل – ر –ح – ی – م

2)قران 114 سوره دارد (19×6)

3) اولین سوره كه نازل شد (سوره العلق ) حاوی 19 كلمه می باشد

اقرا – باسم – ربك – الذی – خلق

خلق – الانسان – من – علق

اقرا – و (حرف می باشد حساب نمی شود) –ربك – الاكرم

قران

الذی- علم -بالقلم

علم – الانسان – ما – لم یعلم

4)اولین سوره كه نازل شد حاوی 285 كلمه می باشد (19×15 )

5)سوره نصر اخرین سوره ای كه نازل شد 19 كلمه دارد

اذا – جا – نصر – الله – والفتح

ورایت – الناس – یدخلون – فی – دین – الله – افواجا

فسبح – بحمد – ربك – واستغفره

انه – كان – افواجا

6) اذا جا نصرالله والفتح شامل 19 حرف است

7)در قران 114 بسم الله الرحمن الرحیم داریم (19×6)

8)2 سوره از قران شامل 2 بسم الله هستند كه سوره های نمل و توبه می باشند كه فاصله ترتیبی بین این دو سوره 19 می باشد

اگر شماره سوره های بین این دو سوره را باهم جمع كنیم می شود 19 × 18

9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27

9)اگر كلمه وا حد كه در قران امده به ابجد حساب كنیم 19 می شود

و + ا + ح + د

6 + 1 + 8 + 4

10)ابجد كلمه وحده كه در سوره های زیادی امده مثل زمر ایه 45 عدد 361 می شود (19×19)

11)شماره ایه میان اولین كلمه (الف و لام و میم سوره بقره ایه یك )و ا خرین حرف الفبا (نون سوره قلم) هست 5263 (19×272)

12)جمع كلمه الله د تمام ایه ها مضربی ازعدد 19 می باشدو133 می باشد (19×7)

13)كلمه رحمن 57 بار در قران امده است (19×3)

۱۴) جمع شماره سوره ایه هایی كه كلمه صلاه در انها آمده را با هم جمع كنیم می شود 4674 كه برابر است با 19×246

۱۵)جمع شماره سوره و ایه هایی كه كلمه روزه در آنها امده را با هم جمع می كنیم می شود 1387 كه برابر است با 19×73

۱۶)جمع شماره سوره و آیه هایی كه كلمات زكات و حج در آنها آمده می شود 3040 كه برابر است با 19 ×160

۱۷)30 اعداد مختلفی در قران امده اند (بدون تكرار)كه جمع انها 162146 می شود (19×8534)

1 7 19 70 1.000
2 8 20 80 2.000
3 9 30 90 3.000
4 10 40 100 5.000
5 11 50 200 50.000
6 12 60 300 100.000

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 19 +20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 99 + 100 + 200 + 300 + 1,000 + 2,000 + 3,000 + 5,000 + 50,000 + 100,000 = 162,146 (19 x 8,534).

۱۸)سوره انفطار 19 ایه دارد

۱۹)پنجاهمین سوره قران با حرف ق شروع می شود وشامل 57 حرف قاف می باشد (19×3) . همچنین 57 حرف ق نیز در چهل و دومینسوره قران می باشد. 1نجاهمین سوره 45 ایه دارد كه اگر با 50 جمع شود 95 می شود (19×5)و 53 ایه چهل و دومین سوره دارد كه جمع ان با 42 می شود 95 (19×5)

۲۰)ابجد كلمه مجید در اولین ایه از سوره ق 57 می شود (19×5)

۲۱)وقتی كه عدد تعداد و حروف ق را باهم جمع كنیم به 798 می رسیم (19×42)

۲۲) حرف ن تكرار شده در ابتدای شصت و هشتمین سوره قران . كه اگر تعداد دفعات تكرار ان را جمع كنیم 133 می شود (19×7)

2۳)وقتی كه عدد ایه (با بسم الله ) از سوره ها را باهم جمع كنیم مضربی از 19 می شود

شماره سوره شماره ایه
19x1 19th Sura 99
19x2 38th Sura 89
19x3 57th Sura 30
19x4 76th Sura 32
19x5 95th Sura 9
19x6 114th Sura 7
TOTAL =266 (19x4)

۲۴)حرف سین 48 بار و حرف ی 237 بار در سوره یاسین تكرار شده كه جمع انه 285 می شود (19×15)

۲۵)در هفتمین سوره قران كه با المص شروع می شود حرف الف 2529 بار و ل 1530 بار و م 1164 بار و ص 97 بار تكرار شده كه جمع انه می شود (19×280)

۲۶)حرفهای (الف و ل و م ) باهم در 6 سوره تكرار شده ان كه ابارنتد از سوره های 2و3و29و30و31و32

تعدا تكرا انه در این سه سوره مضربی از 19 می باشد

9,899 (19 x 521), 5,662 (19 x 298), 1,672 (19 x 88), 1,254 (19 x 66) and 817 (19 x 43).

كه  جمع تكرار انها در این سه سوره 19874 (19×1046)

2۷)جمع تعداد تكرار حروف (ل و الف و ر) در سوره های 10 و 11 و12 و14 و 15 كه با این حروف شروع می شوند مضربی از 19 می باشد

2,489 (19 x 131), 2,489 (19 x 131), 2,375 (19 x 125), 1,197 (19 x 63) and 912 (19 x 48).

۲۸)در سوره مریم كه با (كهیعص) شروع می شود حرف ق (137) بار حرف ه (175) بار حرف ی (343) بار حرف ع (117) بار و حرف ص (26) بار تكرار شده كه جمع انها 798 می شود (19×42)

۲۹)تكرار حرف ص در سوره های قرآن

تعداد تكرا ر حرف “ص” شماره سوره
۹۷

۲۶

۲۹

۷

۱۹

۳۸

(۸X۱۹ )= ۱۵۲

۳۰)تكرار ح و م در سوره های شامل این حروف

تکرار حروف شماره سوره
ح+م م ح
۴۴۴ ۳۸۰ ۶۴ ۴۰
۳۲۴ ۲۷۶ ۴۸ ۴۱
۳۵۳ ۳۰۰ ۵۳ ۴۲
۳۶۸ ۳۲۴ ۴۴ ۴۳
۱۶۶ ۱۵۰ ۱۶ ۴۴
۲۳۱ ۲۰۰ ۳۱ ۴۵
۲۶۱ ۲۲۵ ۳۶ ۴۶
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ
۲۱۴۷ (۱۱۳ x ۱۹) ۱۸۵۵ ۲۹۲

 

 

 

 

 

۳۱) تکرار حروف (ط س م )(ط ح س)

تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار تعدد
م س ط هــ السورة
ــــــــ ــــــــ ــــــــ ۱۷۵ ۱۹
ــــــــ ــــــــ ۲۸ ۲۵۱ ۲۰
۴۸۴ ۹۴ ۳۳ ــــــــ ۲۶
ــــــــ ۹۴ ۲۷ ــــــــ ۲۷
۴۶۰ ۱۰۲ ۱۹ ــــــــ ۲۸
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ
۹۴۴ ۲۹۰ ۱۰۷ ۴۲۶
۴۲۶ + ۱۰۷ + ۲۹۰ + ۹۴۴ =۱۷۶۷ = (۱۹ x ۹۳)

۳۲) جمع مقدار عددی حروف مقطعه در سوره های قرآن

اولین سوره مقدار عددى الحروف
۲ ۱ أ
۲ ۳۰ ل
۲ ۴۰ م
۷ ۹۰ ص
۱۰ ۲۰۰ ر
۱۹ ۲۰ ك
۱۹ ۵ هــ
۱۹ ۱۰ ى
۱۹ ۷۰ ع
۲۰ ۹ ط
۲۶ ۶۰ س
۴۰ ۸ هـ
۴۲ ۱۰۰ ق
۶۸ ۵۰ ن
۲۹۵ ۶۹۳
۶۹۳ + ۲۹۵ =۹۸۸ =۱۹X ۵۲
همچنین ۶۹۳ + ۲۹ (سوره) =۷۲۲ = ۱۹ x ۱۹ x ۲ .

3۳) مجموع مقدار عددی همه آیه های قرآنی

مجموع مقدار عددى همه سوره تعدد تكرار پاراف ها پاراف سورة
۱۸۸۳۶۲ ۹۸۹۹ أ . ل . م ۲
۱۰۹۲۴۱ ۵۶۶۲ أ . ل . م ۳
۱۰۳۷۱۹ ۵۳۲۰ أ .ل . م .س ۷
۸۰۱۰۹ ۲۴۸۹ أ .ل . ر ۱۰
۹۰۱۹۰ ۲۴۸۹ أ .ل . ر ۱۱
۷۷۰۶۶ ۲۳۷۵ أ .ل . ر ۱۲
۵۲۸۰۵ ۱۴۸۲ أ .ل . م . ر ۱۳
۴۶۱۴۵ ۱۱۹۷ أ .ل . ر ۱۴
۲۹۳۸۳ ۹۱۲ أ .ل . ر ۱۵
۱۷۵۷۵ ۷۹۸ ك . هـ . ی . ع . ص ۱۹
۱۵۰۷ ۲۷۹ ط . هـ ۲۰
۲۵۲۹۷ ۶۱۱ ط . س . م ۲۶
۵۸۸۳ ۱۲۱ ط . س ۲۷
۲۴۶۹۱ ۵۸۱ ط . س . م ۲۸
۳۱۱۵۴ ۱۶۷۲ أ . ل . م ۲۹
۲۵۰۱۴ ۱۲۵۴ أ . ل . م ۳۰
۱۶۱۷۷ ۸۱۷ أ . ل . م ۳۱
۱۱۲۲۷ ۵۷۰ أ . ل . م ۳۲
۵۲۵۰ ۲۸۵ ی . س ۳۶
۲۶۱۰ ۲۹ ص ۳۸
۱۵۷۱۲ ۴۴۴ ح . م ۴۰
۱۱۴۲۴ ۳۲۴ ح . م ۴۱
۲۸۲۲۴ ۵۶۲ ح . م . ع . س . ق ۴۲
۱۳۳۱۲ ۳۶۸ ح . م ۴۳
۶۱۲۸ ۱۶۶ ح . م ۴۴
۸۲۴۸ ۲۳۱ ح . م ۴۵
۹۲۸۸ ۲۶۱ ح . م ۴۶
۵۷۰۰ ۵۷ ق ۵۰
۶۶۵۰ ۱۳۳ ن . ن ۶۸
ــــــــــ ــــــــــ
۱۰۴۸۰۹۱ ۴۱۳۸۸

3۴) تعداد آیات دارای حروف مقطعه

آیات پاراف دار تعداد پارافها شماره سورة
۱ ۳ ۲
۱ ۳ ۳
۱ ۴ ۷
۱ ۳ ۱۰
۱ ۳ ۱۱
۱ ۳ ۱۲
۱ ۴ ۱۳
۱ ۳ ۱۴
۱ ۳ ۱۵
۱ ۵ ۱۹
۱ ۲ ۲۰
۱ ۳ ۲۶
۱ ۲ ۲۷
۱ ۳ ۲۸
۱ ۳ ۲۹
۱ ۳ ۳۰
۱ ۳ ۳۱
۱ ۳ ۳۲
۱ ۲ ۳۶
۱ ۱ ۳۸
۱ ۲ ۴۰
۱ ۲ ۴۱
۲ ۵ ۴۲
۱ ۲ ۴۳
۱ ۲ ۴۴
۱ ۲ ۴۵
۱ ۲ ۴۶
۱ ۱ ۵۰
۱ ۲ ۶۸
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ
۳۰ ۷۹ ۸۲۲
۸۲۲+۷۹+۳۰=۹۳۱=
۱۹X۴۹

۳۵) خواص ریاضی سوره های دارای حروف مقطعه

جمع کل مقدار عددى پاراف دارها تعداد آیات پاراف دار تعداد آیات شماره سورة
۳۶۰ ۷۱ ۱ ۲۸۶ ۲
۲۷۵ ۷۱ ۱ ۲۰۰ ۳
۶۳۵ ۱۶۱ ۱ ۲۰۶ ۷
۳۵۱ ۲۳۱ ۱ ۱۰۹ ۱۰
۳۶۶ ۲۳۱ ۱ ۱۲۳ ۱۱
۷۱۷ ۲۳۱ ۱ ۱۱۱ ۱۲
۳۲۸ ۲۷۱ ۱ ۴۳ ۱۳
۲۹۸ ۲۳۱ ۱ ۵۲ ۱۴
۶۲۶ ۲۳۱ ۱ ۹۹ ۱۵
۳۱۳ ۱۹۵ ۱ ۹۸ ۱۹
۱۷۰ ۱۴ ۱ ۱۳۵ ۲۰
۴۸۳ ۱۰۹ ۱ ۲۲۷ ۲۶
۱۹۰ ۶۹ ۱ ۹۳ ۲۷
۲۲۶ ۱۰۹ ۱ ۸۸ ۲۸
۴۱۶ ۷۱ ۱ ۶۹ ۲۹
۱۶۲ ۷۱ ۱ ۶۰ ۳۰
۱۳۷ ۷۱ ۱ ۳۴ ۳۱
۲۹۹ ۷۱ ۱ ۳۰ ۳۲
۱۹۰ ۷۰ ۱ ۸۳ ۳۶
۲۱۷ ۹۰ ۱ ۸۸ ۳۸
۴۰۷ ۴۸ ۱ ۸۵ ۴۰
۱۴۴ ۴۸ ۱ ۵۴ ۴۱
۳۷۵ ۲۷۸ ۲ ۵۳ ۴۲
۱۸۱ ۴۸ ۱ ۸۹ ۴۳
۱۵۲ ۴۸ ۱ ۵۹ ۴۴
۱۳۱ ۴۸ ۱ ۳۷ ۴۵
۱۳۰ ۴۸ ۱ ۳۵ ۴۶
۱۹۶ ۱۰۰ ۱ ۴۵ ۵۰
۲۲۱ ۵۰+۵۰ ۱ ۵۲ ۶۸
ــــ ــــ ــــــــــ ــــــــــ
۷۰۳۰
۳۷۰ X ۱۹ .
۳۴۳۵ ۳۰ ۲۷۴۳ ۸۲۲

۳۶)ضرب کردن دو ستون اول

جمع کل مقدار عددى پاراف ها تعداد آیات دارای حروف مقطعه تعداد آیات شماره سورة
۶۴۴ = ۷۱ + ۱ + ۲۸۶ x ۲
۱۶۰۴ = ۱۶۱ + ۱ + ۲۰۰ x ۳
۱۶۰۴ = ۱۶۱ + ۱ + ۲۰۶ x ۷
ـ = ـ + ـ + ـ x ـ
۲۳۵۱ = ۱۰۰ + ۱ + ۴۵ x ۵۰
۳۶۳۷ = (۵۰+۵۰) + ۱ + ۵۲ x ۶۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۶۰۰۷۱ + ۳۰ +۳۴۳۵ =۶۳۵۳۶ (۱۹ x ۳۳۴۴)

 

 

 

۳۷) فهرست تکرار جمله مهم “لا اله الا الاهو” در تمام قرآن

تعدد تکرار شهادت آیات با جمله شهادت شماره سوره شماره
۲ ۱۶۳, ۲۲۵ ۲ ۱
۴ ۲, ۶ ,۱۸(دو بار) ۳ ۲
۱ ۸۷ ۴ ۳
۲ ۱۰۲ , ۱۰۶ ۶ ۴
۱ ۱۵۸ ۷ ۵
۱ ۳۱ ۹ ۶
۱ ۱۴ ۱۱ ۷
۱ ۳۰ ۱۳ ۸
۲ ۸ , ۹۸ ۲۰ ۹
۱ ۱۱۶ ۲۳ ۱۰
۱ ۲۶ ۲۷ ۱۱
۲ ۷۰ , ۸۸ ۲۸ ۱۲
۱ ۳ ۳۵ ۱۳
۱ ۶ ۳۹ ۱۴
۳ ۳ , ۶۲ , ۶۵ ۴۰ ۱۵
۱ ۸ ۴۴ ۱۶
۲ ۲۲ , ۲۳ ۵۹ ۱۷
۱ ۱۳ ۶۴ ۱۸
۱ ۹ ۷۳ ۱۹
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ
۲۹ ۱۵۹۲ ۵۰۷
۵۰۷ + ۱۵۹۲ + ۲۹ =۲۱۲۸=۱۹X ۱۱۲

 

 

 

 

 

۳۸)تكرار لا اله الا هو

جمع کل مجموع شماره آیات تعداد آیات شماره سوره
۲۷۸۰۰ ۲۷۶۷۵ ۱۲۳ ۲
۲۰۳۰۳ ۲۰۱۰۰ ۲۰۰ ۳
ــــ ــــ ــــ ــــ
۸۲۶۴ ۸۱۲۸ ۱۲۷ ۹
ــــ ــــ ــــ ــــ
۵۰۶ ۴۰۶ ۲۸ ۷۲
۱۲۷ ۴۵ ۹ ۷۳
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ
۳۱۶۵۰۲ =( ۱۹X ۱۶۶۵۸)

۳۹) قانون بنفورد

log10 of 1 + 1/D

بر طبق قانون بنفورد قرآن به 9 گروه تقسیم می شود كه در زیر آمده كه 30 سوره با رقم 1 شروع می شوند و 17 سوره با رقم 2 و 11 سوره با رقم 4 و 7 سوره با رقم 7 و 12 سوره با رقم 3 و 14 سوره با رقم 5 و 8 سوره با رقم 7 و 10 سوره با رقم 8 شروع می شوند. كه جمع انها مصرب از 19 می باشد.

30×1+17×2+3×12+4×11+5×14+6×7+7×8+8×10+9×5=437=19×23

 

گروه اول شامل ۳۰ سوره
شماره سوره 4 5 6 9 10 11 12 16 17 18
شماره ایه 176 120 165 127 109 123 111 128 111 110

 

گروه یك
شماره سوره 20 21 23 37 49 60 61 62 63 64
شماره ایه 135 112 118 182 18 13 14 11 11 18
گروه اول
65 66 82 86 87 91 93 96 100 101
شماره ایه 12 12 19 17 19 15 11 19 11 11

 

گروه دوم شامل ۱۷ سوره
شماره سوره 2 3 7 26 48 57 58 59 71 72
شماره ایه 286 200 206 227 29 29 22 24 28 28

 

گروه دوم
شماره سوره 73 81 84 85 88 90 92
شماره ایه 20 29 25 22 26 20 21

 

گروه ۳ شامل ۱۲ سوره
شماره سوره 31 32 45 46 47 67 76 83 89 103 108 110
شماره ایه 34 30 37 35 38 30 31 36 30 3 3 3

 

گروه چهار شامل ۱۱ سوره
شماره سوره 13 35 50 52 70 75 78 79 80 106 112
شماره ایه 43 45 45 49 44 40 40 46 42 4 4

 

گروه پنج شامل ۱۴ سوره
شماره سوره 14 34 41 42 44 54 68 69 74 77 97 105 111 113
شماره ایه 52 54 54 53 59 55 52 52 56 50 5 5 5 5

 

گروه شش شامل ۷ سوره
شماره سوره 24 29 30 51 53 109 114
شماره ایه 64 69 60 60 62 6 6

 

گروه هفت شامل ۸ سوره
شماره سوره 1 8 22 25 33 39 55 107
شماره ایه 7 75 78 77 73 75 78 7

 

گروه هشت شامل ۱۰ سوره
شماره سوره 28 36 38 40 43 94 95 98 99 102
شماره ایه 88 83 88 85 89 8 8 8 8 8

 

گروه نه شامل ۵ سوره
شماره سوره 15 19 27 56 104
شماره ایه 99 98 93 96 9

۴۰)

 صفات (اسمهای) خدا که ارزش عددیشان مضربی از ١٩ است.
صفت خدا ارزش عددی
اسم ١٩
الله ٢٦٩٨ (١٩*٣)
رحمن ٥٧ (١٩*٣)
رحیم ١١٤ (١٩*٦)

 

۴۱) تركیب شماره سوره و شماره بسم الله ایه

.
شماره سوره شماره بسم الله آیه شماره تركیب
١ ١ ١١
٢ ٠ ٢٠
٣ ٠ ٣٠
٨ ٠ ٨٠
١٠ ٠ ١٠٠
٢٧ ٠ ٢٧٠
٢٧ ٣٠ ٢٧٣٠
١١٢ ٠ ١١٢٠
١١٣ ٠ ١١٣٠
١١٤ ٠ ١١٤٠
TOTAL ٦٨١٩١ =١٩x٣٥٨٩

 

 

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×