سه شنبه , 2 مرداد 1403 2024 - 07 - 23 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب ادرار + تعبیر خواب موضوعی ادرار
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب ادرار + تعبیر خواب موضوعی ادرار

اسفند 16, 1402 20

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب ادرار:

به روایت محمدبن سیرین

اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهیکه موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود،
دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.

به روایت امام جعفر صادق (ع)
تعبیر خواب ادرار کردن بر 6 وجه است
ثروتمندی به شرط آنکه فقیر باشد .
آزادی برای زندانی
شفا برای بیمار
بازگشتن مسافر از سفر
عزل شدن قاضی و عامل
ضرر و زیان برای بازرگان

به روایت جابر مغربی

اگر کسی در خواب ببیند که لباس او به ادرار آلوده شد ، نشانه آنست که تمام ثروتش را برای فرزندش هزینه کند.

به روایت ابراهیم کرمانی
اگر کسی در خواب ببیند که مردم با ادرار او وضو میگرفتند نشانه آنست که صاحب فرزندی عالم و دانا میشود که مردم از او پیروی کنند.

اگر کسی در خواب ببیند که ادرار می کرد ، نشانه آنست که صاحب فرزندی صالح خواهد شد.

اگر کسی در خواب ببیند که در چاهی ادرار کرد ، نشانه آنست که از کسی مال حلال بدست آورد .

اگر کسی در خواب ببیند که مقداری از ادرارش ریخت و مابقی را نگهداشت ، نشانه آنست که مقداری از مال او از دست برود و مقداری غم و اندوه هم از او دور شود.

به روایت منوچهر مطیعی

دیدن ادرار در خواب نیکوست چه خودتان ادرار کنید چه دیگری .

اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد ادرار می کرد ، نشانه آن است که مالش را از دست خواهد داد .

اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود . این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد . هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است .

اگر خواب ببینید که ادرار می کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد بسیار نیکوست .

اگر در خواب شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند .

اگر در خواب دیدید دیگری ادرار می کند و ادرار او لباس شما را آلوده کرده نشانه آنست که از جانب او مختصر آزردگی خاطر پیدا می کنید که رفع می شود .

به روایت اسماعیل بن اشعث:
اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار می کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.

به روایت دانیال نبی (ع)

تعبیر خواب خوردن ادرار ، نشانه مال حرام است .

اگر کسی در خواب ببیند که به جای ادرار خون میامد ، نشانه به دنیا آمدن فرزند اوست.

اگر کسی در خواب ببیند که به جای ادرار چرک و خون میامد نشانه آنست که او صاحب فرزند معلولی خواهد شد .

از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن خواب ادرار نشانه احساساتی است که سرکوب کرده اید.

بسته به محتوای خوابتان، دیدن خواب ادرار نمادی از این است که روی زندگی تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید.

دیدن خواب ادرار کردن به خودتان بیانگر این است که روی زندگی خود کنترل ندارید. شما نگرانی های زیادی دارید.

خواب دیدن اینکه ادرار می کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.

اگر خواب ببینید که تصادفا خودتان را خیس می کنید(در شلوارتان ادرار می کنید)، بیانگر این است که در آستانه ی طغیان و انفجار احساسی هستید.

خواب دیدن اینکه شما جلوی جمع ادرار می کنید نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله ی شخصی است.

تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که تلاش می کنید محدوده تان را ایجاد کنید و قلمروتان را مشخص کنید.

خواب دیدن اینکه دیگری روی شما ادرار می کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می کنید. ( خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید. )

از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید ، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب ، دشواری هایی خواهید داشت .

دیدن ادرار کردن دیگری در خواب ، علامت آن است که در اثر بیماری ، دوستان از شما دور می شوند .

به روایت لیلا برایت:
اگر در خواب خود را در حال خوردن ادرار بینید ، نشانه ی آن است که از مریضی نجات پیدا خواهید کرد .

در کتاب سرزمین رویاها

خواب ادرار نشانه آنست که مورد تحقییر قرار میگیرید .

تعبیر خواب یک ظرف مخصوص ادرار نشانه آنست که آینده شما روشن و خوش خواهد بود .

اگر در خواب دیدی که در تخت خود ادرار میکنید نشانه آنست که منفعتهای عالی در کار به دست خواهید آورد.

اگر در خواب دیدید که به دیوار ادرار میکنید نشانه آنست که یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل میگیرد .

اگر در خواب دیدید که دیگران به دیوار ادرار میکنند نشانه رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید .

اگر در خواب دیدی که بچه ها ادرار میکنند علامت سلامتی است.

از دیدگاه معبران غربی

تعبیر ادرار کردن در خواب این است که برخی احساسات خود را رها کنید و تعبیر دیگرش خرج کردن مقدار زیادی پول است، و بعضی از مسائل در زندگی شما خارج از کنترل است.

تعبیر دیدن ادرار بچه در خواب نشانه تجدید حیات و شروعی جدید است. اگر در خواب ببیند پسر بچه ای در هوا ادرار می کند علامت خوشحالی و راحتی شما در آینده می باشد.

اگر در خواب ببینید بچه ای لخت در حال ادرار کردن است نشانه این است که خبری از جانب یکی از اعضای خانواده، شما را شگفت زده خواهد کرد.

تعبیر ادرار کردن بچه روی انسان در رویا به فعالیت های اجتماعی شما بستگی دارد و ممکن است شما دوستان قدیم خود را فراموش کرده اید.

خواب دیدن ادرار در خیابان علامت این است که باید حریم شخصی خود را در زندگی حفظ کنید.

دیدن ادرار سگ در خواب به این معناست که در آینده ای نزدیک دوست صمیمی یا یکی از اعضای خانواده تان با شما وقت می گذراند.

تعبیر خواب موضوعی ادرار

منتظر ادرار کردن: اگر در خواب ببینید که منتظر هستید تا ادرار کنید، تعبیر آن است که شما باید بجای آنکه مراقب دیگران باشید، بر زندگی خودتان تمرکز کنید- کاری که مدت هاست دنیای درون شما در انتظار آن به سر می برد.

اگرچه دیدن ادرار در خواب دربردارنده پیام های بسیار زیادی است اما تا به اینجا مروری کلی از چنین خوابی را با هم خواندیم. در بسیاری از متون معنوی دیدن ادرار در خواب پیامی است که به شما می گوید افکار و ادراک شما در طول مسیر زندگی تان شکل گرفته است و اکنون باید آن ها را رها کنید. این خواب در اصل به این مفهوم است که ما قادر هستیم هرچیزی را در زندگی کنترل کنیم اما نیاز داریم که برخی رویدادها و موقعیت ها را به دست فراموشی بسپاریم. حقیقت این است که همه ما در دوره هایی از زندگی از احساسات سرکوب شده خود رنج می بریم و درد آن ها ما را آزار می دهد.

تعبیر خواب تماشا کردن فردی در حال ادرار: اگر در خواب خود را در حال تماشا کردن فردی ببینید که در حال ادرار کردن است، تعبیر آن است که اکنون زمان برقراری ارتباط و تعامل بهتر با دیگران فرا رسیده است. آیا تعامل برقرار کردن با دیگران به اندازه ای ارزش دارد که بخشی از زمان خود را به این کار اختصاص دهید؟ بهرحال گوش ندادن به دیگران همواره خطراتی را برای شما به همراه دارد و نتیجه چنین خوابی از دست دادن کنترل شما خواهد بود. خبر خوب آنکه در تعبیر خواب هایی که از سال های ۱۹۳۰ موجود است، دیدن ادرار در خواب می تواند با منافع مالی هم در ارتباط باشد.

تعبیر خواب ادرار کردن در خیابان: اگر در خواب خود را ببینید که در خیابان در حال ادرار کردن هستید و نمی توانید صبر کنید تا به توالت برسید، این خواب با چگونگی درک دیگران از شما در ارتباط است و نشان می دهد که شما باید در زندگی بیش از پیش از حریم خصوصی خود مراقبت کنید.

تعبیر خواب دیدن سگی در حال ادرار: اگر در خواب سگی را در حال ادرار کردن مشاهده کنید، تعبیر آن است که بهترین دوست شما یا یکی از افراد خانواده تان در آینده ای نزدیک به شما نزدیک می شود تا با شما وقت بگذراند. اکنون فرصت خوبی برای گفتگو کردن پیرامون هر موضوعی است.

تعبیر خواب دیدن ادرار فردی غیر از خواب بیننده: اگر در خواب ادراری را ببینید که متعلق به کسی غیر از شما است، تعبیر آن است که شما در زندگی کاری خود رقیب و دشمنی دارید. اگر در خواب ببینید که ادرار روی زمین پاشیده می شود، تعبیر آن است که ترس از دست دادن مسئولیت مالی شما را آزار می دهد و در آینده نگرانی هایی را در رابطه
با پول و سرمایه تجربه خواهید کرد. این خواب با احساسی ناخوشایند نسبت به دیگران در ارتباط است و نشان می دهد که شما در تلاش هستید تا خود را از موقعیتی منفی و ناخوشایند در زندگی روزمره خود رها کنید. همچنین این خواب به شما می گوید که باید خود را در آینده از نگرانی ها و ترس هایتان خلاص کنید.

تعبیر خواب خیس کردن خود با ادرار: اگر در خواب ببینید که ادرار کرده و خودتان را خیس می کنید، این خواب با پول در ارتباط است. راهی پیدا کنید تا بعد از این پول هایتان را پس انداز کنید. اگر در خواب ببینید که خودتان را خیس می کنید، یعنی لباس های خود یا لباس های دیگری را با ادرار خیس می کنید، تعبیر آن است که مشکلات اجتماعی سر راه شما ظاهر می شوند. سعی کنید از چالش و درگیری با دوستان و آشنایان تان فاصله بگیرید. اگر در خواب ببینید که رختخواب خود را با ادرار خیس می کنید، تعبیر آن است که در این بازه زمانی دوران سختی را به دلیل مشکلات مالی پشت سر می گذارید. خبر خوب این که شما این توانایی را دارید که با دیگران تعاملی قدرتمندانه داشته باشید اما خیس کردن رختخواب در خواب می تواند به این مفهوم باشد که شما باید بیشتر به رفتار خود و رویکردتان در تعامل با دیگران بویژه همکاران و دوستانتان فکر کنید. اگر در خواب ببینید که فردی غیر از شما خودش را با ادرار خیس می کند، تعبیر آن است که پولی سر راه شما قرار می گیرد.

تعبیر خواب توالتی لبریز از ادرار: این یکی از رایج ترین نمونه های دیدن ادرار در خواب است. دیدن توالتی که در آن ادرار بالا زده است در خواب تعبیر آن است که شما در شرایطی قرار دارید که باید به دلیل نیازهای شخصی خودتان روی پای خودتان بایستید. دیدن توالتی مملو از ادرار در خواب به این معناست که شما باید با تمامی مشکلات و سختی های زندگی واقعی خود خداحافظی کنید و به آن ها اجازه دهید از زندگی شما خارج شوند.

بعلاوه این خواب نشان دهنده احساسات سرکوب شده شما است. دیدن توالتی لبالب از ادرار در خواب نشان دهنده آن است که شما به نوعی آزادی و پاکسازی عاطفی نیاز دارید. آیا از یکی از نزدیکان خود عصبانی و خشمگین هستید؟ معمولا در چنین مواقعی احتمال دیدن این خواب چند برابر می شود.

تعبیر خواب نوشیدن ادرار: نوشیدن ادرار اگرچه کاری چندش آور است اما این کار از نظر معنوی فواید بسیاری برای سلامت انسان دارد. دیدن نوشیدن ادرار در خواب نمادی از مالکیت و پول و ثروت بسیار زیاد است. این خواب همچنین نشان دهنده صحت و سلامت کامل در زندگی واقعی است.

اگر در خواب ببینید که به هنگام ادرار کردن دردی در مثانه خود احساس می کنید، تعبیر آن است که شما در تعامل با دوستان نزدیک یا افراد خانواده خود گشاده رو نیستید یا پذیرش بالایی ندارید.

تعبیر خواب ادرار کردن در مکان های عجیب و غریب: اگر در خواب ببینید که در جاهایی عجیب و غریب ادرار می کنید، تعبیر آن است که شما در جایی با مشکلی روبرو می شوید که باید در آن شرایط از توانایی غریزی خود استفاده کنید. اگر در خواب ببینید که در پارکی ادرار می کنید، تعبیر آن است که شما در حین انجام تعهدات و مسئولیت های خود به پتانسیل ها و ویژگی های زیبای درونی خود دست خواهید یافت و آن ها را کشف خواهید کرد. اگر در خواب خودتان را ببینید که ناگهان شلوار خود را درآورده و در جایی عجیب و غریب ادرار می کنید، تعبیر آن است که شما باید لایه های متفاوتی از شخصیت خود را ابراز کنید تا قلمرو خود را در زندگی مشخص کنید. اگر در خواب ببینید که داخل خانه یا در محل کار یا اداره ادرار می کنید، تعبیر آن است که شما باید بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنید.

تعبیر خوابی که در آن کسی روی خواب بیننده ادرار می کند: این خواب تجربه ای خوشایند و دوست داشتنی به شمار نمی رود و تعبیر آن است که شما هیچ کنترلی در زندگی خود ندارید. اگر به یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنید نگاه کنید، متوجه می شوید که شما قادر هستید راه حلی برای هر چیزی پیدا کنید.

اگر در خواب ببینید که فرد دیگری روی شما ادرار می کند، این خواب نمادی از مشکلات است. شما کنترل تان را بر زندگی خود از دست داده اید و این وضعیت تاثیری منفی بر اعتماد به نفس شما داشته است. اگر در خواب احساس شرمندگی و خجالت را تجربه کنید، این احساس نماد یک نیروی نهفته در زندگی شما است.

دیدن ادرار دیگران در خواب: دیدن ادرار دیگران در خواب نیز نشان می دهد که شما در شرایطی که فردی تلاش می کند تا به شما کمک کند، به فردی غیرقابل کنترل تبدیل می شوید.

دیدن توالت پر از ادرار در خواب: دیدن توالتی پر از ادرار در خواب نیز نشان می دهد که سودی غیرمنتظره به شما خواهد رسید. این سود می تواند با پول بسیار زیادی که به شما می رسد در ارتباط باشد.

تعبیر خواب دیدن کودکی در حال ادرار: شاید باور نکنید اما دیدن کودکی در حال ادرار کردن در خواب دربردارنده تعبیری معنوی است. این خواب با رها کردن احساسات به منظور یافتن تولدی دوباره در ارتباط است. همچنین این خواب به شما اعلام می کند که باید احساسات منفی و ناخوشایند خود را برطرف کنید. خواب شما پیامی واضح و آشکار است و به شما نوید می دهد که قادر هستید بر هر چیزی فائق آیید. دیدن کودکی در حال ادرار در خواب نمادی از تولد دوباره و شروعی جدید است. اغلب زمانی این خواب را می بینیم که احساس می کنیم قادر نیستیم به چیزی دست یابیم. این خواب می تواند در نتیجه تصویر ذهنی منفی ما رخ دهد. اگر در خواب کودکی را ببینید که در هوا ادرار می کند، تعبیر آن است که شما در آینده ای نزدیک آرامش و خوشحالی را تجربه خواهید کرد. دیدن کودک نوپا و نوزاد در حال ادرار کردن در خواب نمادی از شروع جدید، خلوص و پاکسازی کارمای شما است.

تعبیر خواب ادرار کردن در توالت: اگر در خواب خود را ببینید که در توالت ادرار می کنید، این خواب نمادی از احساساتی است که اخیرا آن ها را انکار کرده و نادیده گرفته اید. بعلاوه این خواب خبر می دهد که شما زندگی خود را بطور
کامل تحت کنترل خود قرار می دهید. این وضعیت اگرچه خوب و پسندیده است اما می تواند مانع از لمس زیبایی نهفته در اتفاقات و ماجراهای اتفاقی و خودبخودی باشد. شما به خودتان اجازه نمی دهید که خودِ واقعی تان را ابراز کنید و به این ترتیب این تصور را برای دیگران به وجود می آورید که چهره واقعی خود را پشت نقابی پنهان کرده اید و خودتان نیز بر این باور هستید که این نقاب از شما در برابر نیات و مقاصد پلید و شوم دیگران محافظت می کند. شما تلاش می کنید تا تمامی قلمروهای خود را در هر جنبه ای از زندگی تان مشخص کنید. با این وجود، به زودی با مشکلاتی در زندگی شخصی خود روبرو می شوید. یک نفر به شما ثابت می کند که شما نمی توانید همیشه آنچه می خواهید را به دست آورید.

تعبیر خواب کاسه توالت: دیدن کاسه توالت در خواب نشان دهنده نفس(ایگو) و غرور آسیب دیده و خدشه دار شده شما است. شما بر این باور هستید که می توانید هر چیزی را در اختیار داشته باشید اما برخی اوقات اوضاع زندگی آنطور که ما می خواهیم پیش نمی رود. در سال ۱۹۳۲ مقاله ای معنوی و جذاب با موضوع تعبیر خواب کاسه توالت در لندن پرس منتشر شد و در آن آمده بود که دیدن کاسه توالت در خواب نشان دهنده آن است که شما باید ایگوی خود را رها کنید و حرکت یا اقدام بعدی خود را انتخاب کنید. این خواب اغلب زمانی رخ می دهد که ما در شرایطی قرار می گیریم که باید به حل مشکلاتی در روابط خود با دیگران بپردازیم. دیدن ردیفی از کاسه توالت های مردانه در خواب نشان دهنده آن است که احتمالا مشکلاتی بین خواب بیننده و فردی از جنس مخالف او به وجود می آید.

تعبیر خواب ادرار خونی: دیدن ادرار خونی یا قرمز رنگ در خواب نشان دهنده از دست دادن شور و شوق در زندگی است. دیدن خون در ادرار در بیداری علامت سنگ کلیه یا کم خونی است. اگر در خواب ببینید که خون ادرار می کنید، تعبیر آن است که لحظه ای دردناک در انتظار شما خواهد بود اما شما از طریق این تجربه بهترین راه برای رسیدن به اهداف خود را پیدا می کنید.

تعبیر خواب ادرار کردن روی زمین: اگر در خواب ببینید که روی زمین ادرار می کنید، تعبیر آن است که افرادی در زندگی شما وجود دارند که می خواهند زمین خوردن و سقوط شما را ببینند و به همین دلیل شما هم کنترل زندگی خود را از دست می دهید. از منظر معنوی شما خودتان این افراد را می شناسید و می دانید آن ها چه کسانی هستند. به ندای درون و شهود خودتان گوش فرا دهید. علاوه بر این، دیدن زمینی آغشته به ادرار در خواب نشان دهنده آن است که دیگران خواستار دریافت راهنمایی ها و پیشنهادات شما هستند.

تعبیر خواب ادرار کردن در ملأ عام: اگر در خواب ببینید که در ملأ عام ادرار می کنید، این خواب بی مسئولیتی و محروم بودن از یک زندگی محرمانه و خصوصی را نشان می دهد. یکی از نزدیکان شما مشتاق است که مورد تعریف و تمجید دیگران قرار بگیرد و به همین دلیل در مرکز توجه قرار گرفته است. بطور کلی این خواب نمادی از حفظ حریم در زندگی خصوصی تان است و نشان می دهد که شما مدت هاست احتیاط و محافظه کاری را فراموش کرده اید. اگر در خواب ببینید که شما در ملأ عام ادرار می کنید و دیگران هم شما را تماشا می کنند، این تعابیر بسیار جدی تر می شوند و این خواب به شما هشدار می دهد که مراقب حریم خصوصی تان در زندگی شخصی خود باشید.

تعبیر خواب خیس کردن رختخواب: اگر در خواب ببینید که در رختخواب خود ادرار کرده و آن را خیس کرده اید، این خواب نمادی از یک تجربه دردآور و ناخوشایند که هنوز هم شما را آزار می دهد. برخی اوقات هم دیدن ادرار کردن در خواب واقعا به این معناست که شما باید هر چه زودتر در بیداری به دستشویی بروید.

تعبیر خواب بوی ادرار: ادرار مشمئزکننده و بدبو در خواب به این مفهوم است که شما در زندگی واقعی آب بدن خود را از دست داده اید. بوییدن بوی تند و تیز ادرار در خواب پیامی از بدن شما به شما است که می گوید آب بیشتری بنوشید. راه رفتن در میان توالت های بد بو در خواب نشان دهنده آن است که شما باید موقعیتی را و به ویژه یک موقعیت کاری را کنترل کنید. از منظر معنوی نیز بوی ادرار در خواب نمادی از حس ششم و شهود و بینش قوی شما است.

تعبیر خواب ناتوانی در پیدا کردن مکانی برای ادرار کردن: اگر در خواب ببینید که قادر نیستید مکانی برای ادرار کردن در خواب پیدا کنید، این خواب از یک آزادی و رهایی عاطفی خبر می دهد. شما دوست دارید که احساسات سرکوب شده خود را آشکار کنید و احساس واقعی خود را به دیگران نشان دهید اما اعتماد به نفس پایین شما مانع از این کار می شود. همین وضعیت شما را از رسیدن به اهدافتان باز می دارد. اگر در خواب خود را ببینید که به دنبال پیدا کردن جایی برای ادرار کردن می گردید، این خواب نشان دهنده آن است که همین حالا در زندگی واقعی نیاز دارید که به دستشویی بروید. این خواب می تواند پیامی از جانب مغز شما باشد که به شما هشدار می دهد:” بیدار شو! من باید به دستشویی بروم”.

تعبیر خواب دیدن فردی در حال ادرار کردن: شاید حتی فکرش را هم نمی کنید اما دیدن فردی در حال ادرار در خواب می تواند پیامی از جانب روح شما باشد. روحتان به شما می گوید که شما باید اعتماد به نفس بالایی داشته باشید و به اهداف خودتان برسید. دیدن این خواب می تواند به این مفهوم باشد که دیگران موجب از دست دادن کنترل شما شده اند. اگر در خواب کودکی را در حال ادرار کردن مشاهده کنید، تعبیر آن است که درک و شناخت شما از دیگران مقطعی و موقتی است.
تعبیر خواب دیدن مردی در حال ادرار کردن: فرقی نمی کند که مرد هستید یا زن! اگر در خواب مردی را در حال ادرار کردن ببینید، تعبیر آن است که شما باید با جنبه مردانه وجودی خودتان ارتباط برقرار کنید. یاد بگیرید که چطور انتخاب هایی مثبت داشته باشید و به این ترتیب شادی و خوشحالی را به زندگی خود وارد کنید. دیدن چندین مرد در حال ادرار به این معناست که مردی به شما توصیه ای می کند و بهتر است این توصیه را جدی گرفته و به آن گوش دهید.

تعبیر خواب دیدن زنی در حال ادرار: اگر خواب بیننده مردی باشد و در خواب زنی را در حال ادرار کردن ببیند، طبق نظریات فروید این مرد به ناامیدی و یاس جنسی مبتلا شده است. علاوه بر این، دیدن زنی در حال ادرار در خواب به این مفهوم است که شما باید روی جنبه حساس زنانه خود کار کنید. این خواب همچنین نمادی از اضطراب و نگرانی است. اگر شما خودتان زنی هستید و در خواب زن دیگری را در حال ادرار کردن ببینید، این خواب سراسر با احساسات و عواطف شما در ارتباط است. این خواب می تواند نمادی از شکست و عدم موفقیت در رابطه دوستی باشد. اگر در خواب شما هر گونه احساس خجالت و شرمندگی به دلیل ادرار کردن زنی وجود داشته باشد، تعبیر آن است که شما به حریم شخصی بیشتری در زندگی نیاز دارید.

تعبیر خواب ادرار کردن به شکل فواره ای: اگر در خواب خودتان را ببینید که به شکل فواره ای ادرار می کنید، این خواب با اعتماد به نفس شما و کاهش مسئولیت پذیری شما در ارتباط است. فروید این خواب را نمادی از ضرورت آزادی در رابطه جنسی می داند. کتاب های بسیار زیادی وجود دارد که در آن ها نیز ادرار در خواب نمادی از اسپرم است.

تعبیر خواب دیدن حیوانی در حال ادرار کردن: این خواب نشان دهنده دورانی ناخوشایند است که در نتیجه بی دقتی و بی ملاحظگی فرد دیگری آن را تجربه می کنید. این خواب به شما هشدار می دهد که مراقب رفتار و گفتار خودتان باشید.

تعبیر خواب بوی ادراری که حال شما را به هم می زند: این خواب ناخوشایند نشان دهنده دورانی ناخوشایند در زندگی شما است. خبر خوب آنکه شما از حس ششم قوی برخوردار هستید و به سرعت بر مشکلات پیروز می شوید. در نهایت شما راه حل مطلوبی پیدا می کنید که برای همه مفید و موثر خواهد بود.

تعبیر خوابی که در آن شما همراه با فرد دیگری با هم ادرار می کنید: این خواب نشان می دهد که شما در زندگی واقعی با این فرد رابطه ای عمیق و پرمعنا خواهید ساخت. اگر در خواب ببینیدکه با اغواگری و فریبندگی روی کسی ادرار می کنید، تعبیر آن است که شما احساسات سرکوب شده عاشقانه خود را رها می کنید.

خواب ادرار داشتن اما ناتوانی در ادرار کردن: اینکه خواب ببینید احساس نیاز به دفع ادرار دارید اما نمی توانید ادرار کنید نشانه ی آن است که در خرج کردن پول هایی که لازم است مشکل دارید. ممکن است برای آنکه بودجه و توان مالی متعادلی داشته باشید در خرج کردن صرفه جویی نشان بدهید.

خواب نگه داشتن ادرار: خواب نگه داشتن ادرار نشان از آن دارد که احساسات منفی تان را سرکوب می کنید.

خواب ادرار کردن در محل کار یا کلاس درس: خواب ادرار کردن در محل های نیمه عمومی که مرتبا در آن ها حاضر می شوید نشان از آن دارد که شما تلاش می کنید مرزها و قلمرو خود را مشخص کنید. بخش هایی از زندگی تان را شخصی و خصوصی قلمداد می کنید و نمی خواهید دیگران در کارتان دخالت بکنند.

خواب ادرار کردن برای تست بارداری: اگر در خواب ببینید که برای تست بارداری ادرار می کنید، این خواب حاکی از آن است که برای انجام یا عدم انجام یک سری کارهای مشخص به دنبال نشانه هایی می گردید. شما با آزادی عمل اندک دادن به عواطف تان و دقت در نحوه ی واکنش سایرین به ایده های تان به امتحان کردن اوضاع می پردازید.

خواب ادرار کردن روی صورت: این که در خواب ببینید صورت تان پر از ادرار شده است، نشانه ی آن است که کسی قرار است عواطف منفی اش را نثار شما بکند تا حدی که فرار و اجتناب از آن غیر ممکن است. این خواب پیشگویی می کند که کسی در معذب کردن شما از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

خواب پاک کردن ادرار: پاک کردن ادرار در خواب نشانه ی آن است که ممکن است کاری را انجام دهید که انتظار دارید بابت آن به شما پول پرداخت شود. اما در واقعیت پول بسیار کمی به شما پرداخت خواهد شد.

خواب حمل کردن ادرار: حمل کردن یک کیسه یا بطری ادرار با خود بی هیچ دلیل خاصی نشان دهنده ی آن است که زمان و انرژی خود را روی ایده های منفی که باید ترک شان کنید صرف می کنید. باورهای تان شما را از دستیابی به آزادی های روانشناختی باز داشته اند.

خواب دست زدن به ادرار: دست زدن به ادرار در خواب، حاکی از آن است که با وضعیت های بد بخصوصی در آینده ی نزدیک روبرو خواهید شد. این وضعیت ممکن است به دیگران یا حتی خود شما مربوط باشد. یاد گرفتن نحوه ی برخورد با عواطف منفی کلید حل مشکلات است.

خواب ادرار کردن نوزاد: اینکه خواب ببینید نوزادی ادرار می کند نشانه ی آن است که نوزادی قرار است به جمع خانواده تان اضافه شود.

خواب خیس کردن شلوار: اگر خواب دیدید که به صورت تصادفی خودتان یا شلوارتان را خیس کردید، چنین خوابی به معنی آن است که شما در آستانه ی انفجار عاطفی هیجانی قرار دارید. شما از رها سازی تمام احساساتی که درون خودتان پنهان کرده اید احساس نا امیدی می کنید.

خواب ادرار درون ظرف یا سطل: اینکه در خواب ببینید ظرف یا سطلی پر از ادرار است، نشان می دهد که متوجه تجمع احساسات و انرژی های منفی بخصوصی در محیط اطراف تان شده اید. اما، راهی برای مقابله با این اوضاع پیدا نمی کنید، به همین خاطر تا جایی که ممکن باشد کناره می گیرید.

خواب کیسه ی ادرار: دیدن یا استفاده کردن از کیسه ی ادرار در خواب نشان دهنده ی آن است که برای پرداختن آزادانه به نگرانی ها و عقاید منفی خود به یک روزنه نیاز دارید. به فکر آن باشید که ایده های تان را به صورت ناشناس ابراز کنید تا ببینید آیا مشکلات بر طرف می شوند یا نه.

خواب ادرار و آب: دیدن خوا
ب ادرار و آب مخلوط با هم نشان از آن دارد که شما برای بیان عواطف یا عقاید منفی تان به دیگران آماده هستید. اما هر چه را که می خواهید بگویید رقیق (ملایم) می کنید در نتیجه اظهارات منفی شما بسیار بیشتر مورد قبول واقع خواهد شد.

خواب عفونت ادرار: خواب درباره ی عفونت ادرار، نشانه ی آن است که تعادل چیز بخصوصی را در زندگی تان از دست خواهید داد. شاید برای رهایی از استرس یا مقابله با آن مشکل دارید. ممکن است در آینده ای نزدیک متوجه شوید قادر نیستید افکار استرسی خود را در قبال تغییرات خاصی ابراز کنید.

خواب ادرار قهوه ای: ادرار قهوه ای در خواب، نماد آن است که رفتارهای هوسی و از سر هیجان شما شما باعث مشکلاتی در روابط شخصی تان خواهد شد.

خواب ادرار آبی رنگ: ادرار آبی در خواب، نشان از آن است که در آینده ای نزدیک ممکن است ایمان تان به چالش بیفتد و مورد آزمایش قرار بگیرد.

تعبیر معنوی و روحانی خواب ادرار کردن: دیدن ادرار کردن در خواب از لحاظ معنوی بر آزادسازی انرژی منفی و احساسات سرکوب شده دلالت می کند. طبق متون تعبیر خواب باستانی، دیدن ادرار در خواب نمادی از آشوب و اختلال در زندگی خصوصی شما است.

دست زدن به ادرار: اگر در خواب به ادرار خود یا کس دیگری دست زدید، این خواب از روزها و شرایط بد در وعده های نزدیک خبر می دهد. این موقعیت و لحظات نا خوشایند ممکن است مربوط به شخص شما باشد و یا برای یکی از اطرافیان تان پیش آید. تنها راه مقابله در این شرایط، یادگیری نحوه برخورد و مقابله با افکار و عواطف منفی است.

حمل کردن یک بطری و یا کیسه پر از ادرار: اگر در خواب دیدید که یک بطری و یا کیسه ادرار را بی علت به همراه خود می بردید، این خواب تعبیرش این است که شما وقت و انرزی بسیاری را برای ترک و تغییر ایده های نامناسب و منفی در ذهنتان خرج می کنید. در واقع این باورهای شما باعث شده که آن طور که باید نتوانید به آزادی های روان شناختی برسید.

ادرار کردن کسی روی صورت شما: اگر به عالم رویا دیدید که روی صورتتان پر از ادرار شده بود، این خواب از شخصی می گوید که قصد دارد با تخلیه احساس و عواطف منفی خودش، ذهن و حال شما را بهم بریزد. فرار و دوری کردن از این شخص تقریبا کار غیر ممکنی است. در واقع این فرد از هیچ تلاش و کاری برای عذاب دادن شما دست بردار نیست. پس تنها راه، هشیار بودن و مواظبت از خودتان می باشد.

نگه داشتن ادرار: چنین خوابی از احساسات و عواطف سرکوب شده شما خبر می دهد؛ اما این سرکوب کردن بسیار خوب و منطقی است زیرا که شما بیشتر افکار و نیروهای منفی که به سراغتان می آیند را سرکوب و خفه می کنید.

ادرار کردن مرده: اگر در خواب شخصی که از دینا رفته را در حال ادرار کردن دیدید، این خواب نشان می دهد که شما فاقد جنبه های لازم برای جذب کردن افراد و مورد دوست داشتن واقع شدن، هستید. این خواب نیز نمادی از نیاز شما به حمایت و پشتیبانی بیشتر از قبل است. اصولا در شرایط و مواقع خاص این نیاز را بیشتر احساس می کنید.

مشاهده کردن ادرار یک فرد مرده در خواب، نشان می دهد که ممکن است پایه ها و اساس زندگی شما کمی سست و متزلزل شده باشد. تعبیر دیگری از این خواب نیز وجود دارد که از اخبار بد و ناگوار مثل شنیدن خبر بیمار شدن کسی، مرگ ناگهانی و… خبر می دهد.

در صف دستشویی ایستادن برای ادرار کردن: در واقع این رویا از نیاز شما به مراقبت دیگران خبر می دهد. شاید اکنون گرفتاری هایی دارید و از تنها مقابله کردن، می ترسید و نیاز به حمایت دارید. به تعبیر دیگر شما نیاز و کمبود شدید عاطفی دارید. از اینکه طرد شوید و یا دیگران شما را درک نکنند، دائما واهمه دارید.

ادرار کردن روی پای خود: چنین اتفاقی در خواب افتادن، نشان می دهد که شما در مسیر درست و موفقیت آمیزی قدم گذاشته اید. در همه زمینه ها با پیرزوی رو به رو خواهید شد . اگر شاغل هستید، موفق تر از قبل خواهید شد با حقوق بیشتر!

به تعبیر دیگر این خواب سمبلی از روابط عاطفی تازه و نیز مسیر یک ازدواج موفقیت آمیز نیز می باشد.

ادرار کردن در حیاط خانه: این خواب در تعبیر یک هشدار و اعلام خطر خواهد بود. این روزها مراقب سرقت و دزدی باشید که مبادا در دام شیادان بیفتید.

ادرار کردن روی وسایل خانه: اگر در خواب دیدید که بر روی وسایل خانه تان ادرار می کردید، تعبیرش این است که شما در تلاش و تکاپو هستید تا بتوانید از بار مشکلات مالی خانواده تان کاهش دهید. اگر در چنین خوابی دیدید که بر روی هر چیزی که دم دست بود ادرار می کردید، تعبیرش برای شما رسیدن به ثروت و دارایی فراوان است.

دیدن ادرار کردن حیوان: چنین خوابی در علم تعبیر از رو به رو شدن با یک دوره ناکامی و سختی خبر می دهد که ناشی از بی دقتی و غفلت یک شخص دیگر است. در واقع ضرر این بی احتیاطی را شما باید پرداخت کنید. این روزها بیشتر مراقب رفتار و حرف زدن خود باشید.

درد گرفتن مثانه هنگام ادرار: این خواب نشان دهنده بداخلاقی و نداشتن آداب و معاشرت با دیگران است. چه در خانواده و چه در برخورد با اطرافیان و دوستان، شما تلخ رو و بسیار حساس هستید که نمی توانید با هر چیزی کنار آیید.

ادرار کردن در مکان های عجیب و غریب: اگر در خواب ببینید که در جای ناآشنا و غریب در حال ادرار هستید، به زودی در مشکلی خواهید افتاد که برای حل کردن و گذر از این معزل، باید از غریزه هایتان کمک بگیرید. اگر در چنین خوابی مشاهده کردید که ناگهان و به یک باره شلوار خود را باز کرده و در یک مکان ناآشنا ادرار کردید، این خواب به شما می گوید که لازمه مشخص کردن یک چهارچوب برای زندگی تان، ابراز و بیان کردن جنبه های مختلف شخصیت و افکارتان است. تا زمانی که عقاید و مقررات وجودی خود را برای دیگران به زبان نیاورید، آنها نیز برای شما احترامی قائل نخواهند بود.

انواع نخ قلاب بافی

انواع میل قلاب بافی

ترکیب این شوینده‌ها سمی و مرگبار است

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×