سه شنبه , 2 مرداد 1403 2024 - 07 - 23 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب »  تعبیر خواب ارقام + بهترین و دقیق ترین تعبیر از برترین تعبیرگران
تعبیر خواب - مقالات

 تعبیر خواب ارقام + بهترین و دقیق ترین تعبیر از برترین تعبیرگران

اسفند 16, 1402 00

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب ارقام:
از دیدگاه آنلی بیتون
دیدن ارقام در خواب، دلالت بر اشتباهات بسیار و آشفتگی فکری دارد.

دیدن ارقام در خواب به این معنی است که اگر مراقب اعمال و حرفهای خود نباشید، در معامله بزرگی شکست می خورید.

تعبیر دیدن اعداد در خواب ، بدین معنا است که اوضاع نامناسب کاری ، شما را ناراحت می سازد . اگر در خواب اعداد را بشمارید ، نشان دهنده ی شنیدن اخبار خوب است .

اگر در خواب عددی را ببینید و بعد از بیدار شدن عدد را به خاطر نیاورید ، نشانه ی آن است که نگران امور مالی و شغلی خود خواهید بود .

از دیدگاه محمدبن سیرین
دیدن عدد به خواب، یکی بود نیکو بود
اگر به خواب بیند كه یک درم داشت یا یک دینار و هر واحد پول امروزی، نشان دهنده نیکی است
زیرا كه اصل شمارها یکی است.
از دیدگاه ابراهیم کرمانی:
ابراهیم کرمانی از تعبیر گران خواب برای دیدن هر یک از اعداد و ارقام در خواب با استفاده از وقایع مهم و روایات تعابیری را بیان کرده است.

1 شماره یکی نیک بود.
2 شماره دو، دلیل غم بود.
3 اگر به خواب شماره سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد.
4 اگر شماره چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با ان نباشد و نپیوندد.
5 اگر شماره پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد.
6 اگر در خواب شماره شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بودو مراد یابد.
7 و 8 اگر هفت یا هشت بیند، بد بود.
9 اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود.
10 اگر شماره ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد.
11 اگر شماره یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد.
12 اگر شماره دوازده بیند، نیکو بود.
13 اگر در خواب شماره سیزده بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
14 اگر شماره چهارده بیند نیکو بود.
15 اگر شماره پانزده بیند، دلیل است که پراکنده گردد.
16 اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو گردد.
17 اگر شماره هفده بیند، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد.
18 اگر شماره هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید.
19 اگر نوزده بیند، دلیل است وی را بی زحمت کار افتد.
20 اگر در خواب شماره بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد.
30 اگر شماره سی بیند، دلیل که وی را با کسی رو افتد و مراد یابد.
40 اگر شماره را چهل بیند، دلیل است کارش بسته گردد.
50 اگر شماره پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فایده.
60 شماره شصت سوگندی است بر گردن که باید شصت روز روزه بگیری.
70 اگر شماره را هفتاد بیند دلیل است کارش به تأخیر برآید.
80 اگر شماره هشتاد بیند، دلیل است وی را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند.
90 اگر در خواب شماره نود بیند، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد.
100 اگر شماره صد بیند، دلیل که ظفر یابد.
200 اگر شماره دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.
300 اگر شماره سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید.
400 اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد.
500 اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید.
600 اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد.
700 اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد.
800 اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
1000 اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند.
3000 اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد.
4000 شماره چهارهزار، دلیل مضرت بود.
5000 اگر شماره پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود.
6000 اگر در خواب شماره شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود.
7000 هفت هزار، گشایش کارها است.
8000 هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود.
9000 اگر نه هزار بیند بد است.
10000 گر ده هزار بیند مضرت است.
20000 اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند.
30000 اگر سی هزار بیند ظفر است. 40000 اگر چهل هزار بیند، نصرت است.
50000 اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند.
60000 اگر شماره شصت هزار بیند، دلیل شادی است.
70000 اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد.
80000 اگر شماره هشتاد هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
90000 اگر شماره نود هزار بیند، دلیل است که بر خصم غالب شود.
100000 اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.
تعبیر خواب ارقام از دیدگاه لوک اویتنهاو
تعبیر دیدن خواب عدد کوچک : نا مطمئن بودن
تعبیر خواب عدد بزرگ : موفقیت

از دیدگاه کارل گوستاو یونگ
صفر نمادی از هیچی یا خالی است. شما یک خلا را در زندگی تان تجربه می کنید. نماد ممکن است همان اهمیت دایره را داشته باشد و بیانگر بی نهایت، ابدیت، تکامل، آزادی مطلق و تقدس باشد. تعبیر دیگر این است که خواب هشداری است که شما دارید به دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی رسید. شاید کارهای تان، معکوس بوده است. بیانگر ماندگاری و بی زمانی است.

یک: یک نمایانگر فردیت، استقلال، رهبری، اصالت، اعتماد به نفس و نفس خود است. عدد یک بودن به این معنی است که شما برنده اید و بهترین هستید. تعبیر دیگر این است که یک بیانگر تنهایی یا تکی بودن است. بیانگر یک نیروی معنوی بالاتر است.

دو: تعبیر خواب عدد دو بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند نمادی از ضعف دو برابر یا قدرت دوبرابر باشد. جهان، ساخته شده از دو گانگی ها و تضاد ها دیده می شود، مثل مرد و زن، مادر و پدر، تاریکی و روشنایی، بهشت و جهنم و …

سه: سه بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خود و تجربه است. سه بیانگر نمایش بسته ی سه تایی است مثل (گذشته، حال و آینده) یا (پدر مادر و فرزند) یا (جسم و ذهن و روح.) خواب دیدن عدد سه ممکن است به شما بگوید که «تا سه نشه بازی نشه» !
چهار: ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای سخت و چیزهای زمینی است، درست مثل ۴ گوشه ی زمین یا ۴ عنصری که زمین از آن ساخته شده(خاک، باد، آتش و آب). هم چنین بیانگر موضوعات مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.

پنج: بیانگر پذیرفتن، خود بخودی، خیرگی و پر رنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. عدد ۵ بیانگر ۵ حس انسان است و ممکن است به شما بگوید که حساس تر باشید و با حواس پنج گانه تان بیشتر هماهنگ باشید. تعبیر دیگر این است که عدد ۵ ممکن است بازتاب یک تغییر در مسیرتان باشد یا اینکه نیاز دارید مسیرتان را تغییر دهید. هم چنین لینکی بین بهشت و زمین است و این دو را به هم متصل می کند.

شش: تعبیر خواب عدد شش بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالات ذهنی احساسی و معنوی تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است.

هفت: عدد هفت بیانگر کمال ذهنی، شفا، تکامل، موزیک و دستیابی به معنویت بالاست. عدد ۷ ممکن است به ۷ گناه مرگبار اشاره کند، ۷ روز هفته یا ۷ چاکرای بدن. تعبیر دیگر این است که ۷ بیانگر منحصر به فرد بودن و بی قاعدگی است. در برخی فرهنگ های شرقی عدد هفت مقدس است.

هشت: بیانگر قدرت، اختیار، موفقیت، کارما، دستاورد های مادی، احیا و ثروت است. وقتی که عدد هشت در خوابتان ظاهر می شود، به غرایز و شهود خود اعتماد کنید.

نه: بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است. شما در مسیر سازنده ای هستید، به دنبال بهبود جهانید. عدد ۹ نمادی از طول عمر، احیا، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است.

ده: مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است. به قوانین یا ۱۰ فرمان اشاره دارد.

یازده: بیانگر شهود، تسلط در یک زمینه خاص، معنویت، روشنگری و ظرفیت برای بدست آوردن است. نمادی از خلاقیت و دیدگاه شماست. چونکه عدد ۱۱ با دو خط موازی نشان داده شده است، پس ممکن است بیانگر دو فرد یا یک شراکت باشد. اگر شما ۱۱ را از یک طرف بچرخانید، نمادی از علامت تساوی است. شاید شما به دنبال تعادل و برابری هستید.

دوازده: تعبیر خواب عدد دوازده بیانگر قدرت معنوی و کمال الهی است. این عدد نمادی از چرخه و تکرار است.

سیزده: یک عدد پارادوکس دار و متناقض است که به معنی مرگ و تولد، پایان و شروع، و تغییر و تحول است. نمادی از موانعی است که سر راه شماست و باید به آن غلبه کنید. باید استقامت کنید و سخت بکوشید و به خاطر موفق شدن و رسیدن به اهدافتان سخت تلاش کنید. برای خیلی ها، عدد ۱۳ بیانگر بدشانسی است.

چهارده: بیانگر غیر منتظره و نیاز شما برای انطباق با فرآیند هایی است که هر لحظه در حال تغییر است. نمادی از افراط است و اینکه چگونه به تمایلاتتان توجه زیادی می کنید. شما نیاز دارید که بیشتر خویشتن داری کنید و تمرکزتان روی اهدافتان باشد.

پانزده: بیانگر حل و فصل شرایط سخت است. مشکلات شما به زودی ناپدید خواهد شد.

شانزده: شانزده نمادی از بیگناهی، بی ریایی، آسیب پذیری و عطوفت است. همچنین بیانگر پاکی معنوی و خراب کردن خود قدیمی و تولد جدید است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر سن پیش روی شما باشد.

هفده: تعبیر خواب عدد هفده نمادی از روح است. (راز عدد 17 چیست؟)

هجده: نمادی از کشمکش بین مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است.

تعبیر دیگر این است که ۱۸ به معنی دروازه ورود شما به بزرگسالی و مسئولیت هایی است که در پی آن می آید.

نوزده: بیانگر استقلال و غلبه بر کشمکش های شخصی است. شما خواهید فهمید که مجبورید پای حرف و عمل خودتان بایستید. این عدد بیانگر یک دندگی و تردید شما در پذیرش کمک از جانب دیگران است.

بیست: عدد بیست بیانگر این است که شما به حمایت نیاز دارید. شاید شما حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید.

بیست و یک:بیانگر نقطه عطف در زندگی تان است و گذار کامل به بزرگسالی است. مربوط به مسئولیت هایی است که نیاز دارید خودتان به عهده گیرید.

بیست و دو: تعبیر خواب عدد بیست و دو بیانگر ظرفیت ذهنی و دانش شماست. بیانگر این است که نیاز دارید عملیاتی تر و هدف محور تر باشید.

بیست و سه: بیانگر این است که شما زیادی حواستان به مردم و خواسته هاشان است. که شما اهداف بلند یا غیر واقعی دارید. ممکن است در باور ها و خط فکری تان زیادی ایده آل گرا باشید.

بیست و چهار: سمبلی از پاداش، شادی، عشق، پول، موفقیت و خلاقیت است. به ملاحظات و تعاملات شما با مردمی با جایگاه و قدرت بالا اشاره دارد یعنی به معاشرت تان با افراد بالا دست اشاره دارد. این عدد ممکن است به شما بگوید که در عشق یا موفقیت، زیادی متکبر هستید. تعبیر دیگر این است که عدد ۲۴ ممکن است بیانگر زمان باشد، مثل ۲۴ ساعت یا کل یک روز.

بیست و پنج: دیدنش در خوابتان بیانگر این است که زمان گذشتن از یک مساله یا موضوع رسیده است.
بیست و شش: نمادی از زمین و کارما است.

بیست و هفت: دیدنش در خوابتان به عشق بی قید و شرط و تعهد اشاره دارد. شما از هیچ کاری که برای دیگران از دستتان بر می آمده دریغ نکرده اید.

بیست و هشت: تعبیر خواب عدد بیست و هشت بیانگر پول آسان است. ممکن است اهمیتی شبیه عدد ۱۰ داشته باشد.

بیست و نه: اگر شماره بیست و نه در خوابتان ظاهر می شود، مربوط به روابط و کار شما با هم به عنوان یک تیم است. شما نیاز دارید که به هم اعتماد کنید و وابستگی داشته باشید.

سی: بیانگر سطحی بودن است. شما با احساساتتان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست.

سی و دو:بیانگر این است که شما از نظر احساسی بی حس و کرخت هستید.

سی و سه: بیانگر پتانسیل بالا و آگاهی معنوی است.

سی و چهار: به پشتکار و خرد شما اشاره دارد. شما از اشتباهات و تجارب گذشته تان درس گرفته اید.

سی و پنج: خواب دیدن در مورد ۳۵ به این معنی است که شما برای مسیرتان برنامه ریزی کرده اید و راه را تنظیم کرده اید. می تواند به نبود هارمونی در زندگی بیداری تان اشاره داشته باشد.

سی و شش: به موانع شما اشاره دارد.

سی و نه: نمادی از درک، اندیشه، مدیتیشن و برتری ذهنی است.

چهل: بیانگر این است که دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. دوره ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است.

چهل و دو: تعبیر خواب عدد چهل و دو مربوط به جذابیت اضداد است.

چهل و سه: بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را به شیوه ی خاص و در زمان خاصی انجام دهید. دوست دارید که قوانین را دنبال کنید.

چهل و چهار: به اتحاد مقدس یا ازدواج الهی اشاره دارد.

چهل و نه: بیانگر واقعیت است. زمان آن رسیده است که با حقیقت روبرو شوید.

پنجاه: بیانگر همه ی چیزهای مقدس است. بیانگر لذت و جشن و سرور است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سهم عادلانه ی شما از چیزی است، مثل ۵۰/۵۰ یا همان نصف یک چیز.

شصت: عدد مربوط به زمان است. به مساله به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر اشاره دارد.

هفتاد: بیانگر کامل بودن و کمال است. شما از زندگی لذت می برید.

هفتاد و شش: خواب دیدن در مورد ۷۶ بیانگر این است که ایده ها یا برنامه های شما، به بار نشسته است. هزینه سخت کوشی و فداکاری شما داده خواهد شد و عوضش داده خواهد شد. این عدد نمادی از معنویت شماست.

هشتاد: عدد ۸۰ در خوابتان به موفقیت و درک و تحقق اهدافتان اشاره دارد. شما در زندگی به پیش می روید.

صد: بیانگر کمال ۱۰۰% است. همچنین ظاهر این عدد در خوابتان به این معنی است که نیاز است تمام هم و غم خود را روی کاری که در دست انجام دارید بگذارید.

۱۱۱: دیدنش درخوابتان به انگیزه، استقلال، قدرت و موفقیت های شما اشاره دارد. همچنین شما منبع الهام برای دیگران هستید. همچنین خواب بیانگر این است که به سرعت اهدافتان را درک می کنید و به آنها می رسید.

۳۳۳: اگر عدد ۳۳۳ در خوابتان ظاهر شود، به این معنی است که شما به دنبال راهنمایی هستید. شما راه خود را گم کرده اید و برای برگشتن در مسیر درست نیاز به کمک دارید.

۵۵۵: بیانگر این است که شما در یک دوره تحول بزرگ را متحمل می شوید و در حال گرفتن تصمیمات مهم هستید.

۶۶۶: دیدن ارقام این عدد در خوابتان بیانگر شیطان و همه ی چیزهای شیطانی است. ظاهرش در خوابتان ممکن است به فعالیت نامشروع یا کاری غلط اشاره کند.

۷۷۷: نمادی از شانس و کمال است. چیزها به وفق مراد شما پیش می روند. تعبیر دیگر این است که به عدد خدا اشاره دارد. شما بر شیطان غلبه خواهید کرد.

۱۱۰: خواب دیدن اینکه به ۱۱۰ زنگ می زنید و کسی جواب نمی دهد یا اینکه شما پشت خط میمانید و منتظر می مانید بیانگر این است که شما توسط یک فرد با اختیار و با قدرت در زندگی تان، بی اهمیت شمرده شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب مثل یک بیدار باش است، حواس شما را به چیزی جمع می کند که فکر نمی کردید مهم یا ضروری است اما در واقع به توجه فوری شما نیاز دارد.

۱۰۴۶: وقتی که این عدد را در خواب میبینید، بیانگر این است که به دنبال راهنمایی به سمت مسیر درست هستید.

۱۰۴۷: اگر ارقامش در خوابتان ظاهر شود، پس به این معنی است که شما یک مانع را پیش پای اهدافتان تجربه می کنید. همچنین خواب به شما می گوید که یک رویکرد جدید بیابید.

 

تعدادی حشره کوچک در یک برکه، زیر آب زندگی می کردند…

بین خودمان باشد

حکایتی بسیار زیبا و خواندنی

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×