پنجشنبه , 4 مرداد 1403 2024 - 07 - 25 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب اسارت + بهترین و جامع ترین تعابیر از برترین مفسران
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب اسارت + بهترین و جامع ترین تعابیر از برترین مفسران

اسفند 16, 1402 10

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب اسارت:

از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه خیانت یا نا امیدی در بیداری است.
اگر ببینید کسى زندانى شده، نشانه آن است که او، شغلى در سطح پایین به دست مى آورد.

اگر زنى خود را زندانى و اسیر ببیند، به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت مى شود و مورد سرزنش قرار مى گیرد.

اگر ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می شود، تعبیرش رهایی آن شخص از بدبختی است.
اگر زندان مشهور بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند.

اگر کسی بیند در زندان بود و ان زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

اگر خواب ببینید زندانی شده اید، نشانه ان است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خودرا از دست خواهید داد.
فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

در خواب دیدید از زندان آزاد شده اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.

دیدن زندان در خواب، نشانه ان است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه ان است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید ان را حل و فصل کنید؛ بدبخت و نومید می شوید.

اگر در خواب ببینید کسى زندانى شده است، نشانه ان است که شغلى در سطح پایین به دست مى آوردید.

اگر زنى در خواب خودرا زندانى و اسیر ببیند، علامت ان است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت مى شود و مورد سرزنش قرار مى گیرد.

دیدن اسارتگاه در خواب، علامت ان است كه به بدبختی دچار خواهید شد.

اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می شوید، علامت ان است كه سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خودرا آزاد خواهید ساخت.

از دیدگاه امام جعفر صادق(ع)

زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.

اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

از دیدگاه محمدبن سیرین

اگر زندان مشهور بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند.

اگر کسی بیند در زندان بود و ان زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

از دیدگاه لوک اویتنهاو

اگر زندان مشهور بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند.

اگر کسی بیند در زندان بود و ان زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است زندان بازپروری شایعات، غیبت کردن

از دیدگاه یوسف نبی علیه السلام

دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.
تعبیر خواب اسارت از دیدگاه یونگ
خواب دیدن اینکه شما اسیر شده اید بیانگر این است که حس می کنید در جنبه یا موقعیتی در زندگی بیداری تان گیر افتاده اید و شما ممکن است حس کنید که گیر شغل تان، رابطه تان یا در کل گیر زندگی تان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب های اسارت بیانگر چیزی است که از تایید دوری می کنید یا چیزی که شما آن را انکار می کنید.

از دیدگاه معبران غربی

دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت است. شما در زندان نمی توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس آسانی کنید.

دیدن زندان در خواب می تواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد که سودی به شما نمی رساند. احساسی که زندگی شما حول محور خوشحالی شخص دیگری می چرخد.

از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر خود را در زندان ببینید ، به مقام و منصب بزرگی دست خواهید یافت. اگر در زندان باشید اما زندانبان را نشناسید ، غمگین خواهید شد. اگر مرد زندانبانی شما را با زنجیر به جایی می برد ، مشکلات شما حل خواهد شد.

اگر لباس زندانی ها را بپوشید ، به خاطر انجام کاری دچار خسارت و پشیمانی خواهید شد. اگر فرد زندانی در زندان اذان بگوید و اقامه نماز کند به معنی آزادی از زندان است.

در کتاب سرزمین رویاها

اگر خود را در زندان ببینید دو علت دارد ، احترام شما بین مردم و اطرافیان شما ، پس از مشکلات و دشواری های بسیار به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت.

اگر برای مدتی طولانی در زندان بودید ، نشانه اتفاقات و وقایع ناخوشایند و بد است. اگر از زندان آزاد شدید ، باید در فعالیت ها و اقداماتی که به کارتان مربوط میشود محتاط تر رفتار کنید.

اگر در یک زندان تاریک بودید ، کسی به شکل پنهانی به شما محبت می کند. اگر در حبس ابد به سر می بردید ، به شما محبتی بزرگ خواهد شد. اگر در خواب به خاطر دوستتان در زندان بودید ، غم و اندوه است.

اگر در خواب دوستانتان در زندان بودند ، اتفاق خوشایند و شانس بزرگی به شما رو می کند که زیاد به طول نمی انجامد. اگر یک زن خواب ببیند که در زندان است ، باید رنج های زندگی اش را تحمل کند.اگر یک زندانی از زندان فرار کند ، به آسانی پول و مال بزرگی به دست خواهد آورد. دیدن یک زندانی که محکوم به حبسی طولانی است نشانه ثروت و مال است.

اگر در خواب زندانی هایی ببینید که مشغول کار هستند ، اتفاقات و وقایع خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد. اگر در خواب ببینید که یک زندانی در زندان خودکشی می کند ، رفاقتی محکم و استوار خواهید داشت.

اگر در خواب یک زندانی زندانی دیگری را به قتل برساند ، نشانه مشاجره و دشمنی است. اگر در خواب شاهد اعدام یک زندانی باشید ، نشانه ای از ضعف و بیماری است.

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسباب کشی

تعبیر خواب اسفند

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×