پنجشنبه , 4 مرداد 1403 2024 - 07 - 25 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیرخواب آبگینه- آبگینه ظرفی شیشه ای یا بلوری ویژه جام شراب در قدیم
تعبیر خواب - مقالات

تعبیرخواب آبگینه- آبگینه ظرفی شیشه ای یا بلوری ویژه جام شراب در قدیم

اسفند 17, 1402 00

به گزارش مجله نو: تعبیرخواب آبگینه:

معنای آبگینه: آینه ، بلور، زجاج. ظرفی شیشه ای یا بلوری ویژه جام شراب در قدیم. به گفته معبران آبگینه کسی بود که کارهای زنان گذارد و پیوسته او را زنان مخالطت بود.

به روایت دانیال نبی:
آبگینه در خواب زن بود.
اگر بیند که در آبگینه آب خورد، دلیل کند که زن خواهد و مال یابد.

اگر بیند که در آبگینه به کسی شراب داد، دلیل کند که از بهر کسی زن خواهد.

چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود.

در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است. خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی. مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند

همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.

به روایت محمدبن سیرین:
اگر کسی بیند که آبگینه سفید داشت و نامش بر آنجا نوشته بود، دلیل کند که دولت دینی و دنیایی یابد و جاجت او روا گردد.

اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود، دلیل کند که اجلش نزدیک بود،اگر بیننده خواب پادشاه باشد.

نسبتی با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خیر و خوشی میبیند و خوش , عاقبتی در انتظارش است .

به روایت ابراهیم کرمانی:
اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادر می باشد.

اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت، دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش بماند.

اگر دید که آب بریخت و کاسه تهی ماند، دلیل کند که فرزندش بمیرد و زن او بماند.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:
معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است.

به روایت جابر مغربی:
اگر بیند که آبگینه داشت، بیفتاد و بشکست، دلیل کند اگر زن دارد طلاقش دهد.

اگر زن ندارد، زنی ازخویشان وی رحلت کند و بدان که آبگینه به تاویل، به منزله خداوندگار بود.

به روایت معبران غربی:
آبگینه کسی بود که کارهای زنان گذارد و پیوسته او را زنان مخالطت بود.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×