یکشنبه , 24 تیر 1403 2024 - 07 - 14 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیرخواب آتش بازی
تعبیر خواب - مقالات

تعبیرخواب آتش بازی

اسفند 17, 1402 00

به گزارش مجله نو: تعبیرخواب آتش بازی:
به روایت اچ میلر:
دیدن آتش دلیل فریب خوردن و ناامید شدن است.

به روایت لوک اویتنهاو:
تماشای آن: به جشنی دعوت خواهید شد.
آتش بازی کردن: در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

به روایت آنلی بیتون
اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی كسی جان خود را از دست نداده است، نشانه آن است كه با وقوع حادثه ای شادمانی و نشاط خاطر شما قراهم خواهد شد.

در کتاب سرزمین رویا:
خواب یک آتش بازی: یک بچه به زودی بدنیا می آید.

یک نمایش آتش بازی را تماشا می کنید: دیوانگیهای شما برایتان ایجاد دردسر می کند.
یک نمایش آتش بازی را تماشا می کنید: شادی

به روایت امام صادق(ع):
اگر کسی در خواب ببیند که پهلویش آتش گرفته است ولی این آتش دردناک نیست و او را نمی سوزاند معنی خواب این است که به او خیر و نیکی در زندگی می رسد.

اگر در خواب ببینید که آتشی شما را می سوزاند که نور ندارد معنی خواب شما این است که به سردرد دچار می شوید.

اگر در خواب ببینید که آتش شما را می سوزاند و این آتش نور ندارد معنی خواب می تواند این باشد که خویشان و نزدیکان ببیننده خواب فرزندی متولد می شود و مردم او را دوست دارند و ستایش می کنند و او دارای مال و بزرگی می شود به اندازه همان آتش.

اگر در خواب ببینید که آتش در رزمگاه دود می کند معنی خواب این است که از پادشاه یا بزرگی به او ترس می رسد.

اگر در خواب دیدید که پاره های آتش می خورید معنی خواب این است که مال یتیمان را به ستم می خورید.

اگر در خواب دیدید که از دهان شما آتش بیرون می آید معنی خواب این است که دروغ می گویید و بهتان می زنید.

اگر در خواب ببینید که از هر جایی آتش های سوزنده می گیرید معنی خواب شما این است که بین همه میانجی گری می کنید و مشکلات را حل می کنید.

اگر در خواب هیزم هایی ببیند که در آتش وسیعی می سوزند معنی خواب این است که در آن منطقه جنگ و فتنه رخ می دهد.

اگر در خواب ببینید که آتش در مردم می زنید معنی خواب این است که بر دشمنان خود پیروز می شوید.

اگر در رزمگاه آتش ببینید معنی خواب شما این است که بیماری های صعب العبوری شدت خواهند گرفت مانند آبله و طاعون و سکته و مرگ های بد.

اگر در خواب آتش را در بازار دیدید معنی خواب این است که اهل بازار و بازاریان دین ندارند و شرط انصاف را در معاملات رعایت نمی کنند.

اگر در خواب ببینید که دریا آتش گرفته ایت معنی خواب شما پادشاهی است ظالم که پیوسته به مردم خود ظلم می کند.

اگر در جایی که نمی شناسید آتش ببینید معنی خواب شما بی دینی است.

اگر در خواب ببینید که لباس کسی آتش گرفته است معنی خواب او این است که به او مصیبت و ترس می رسد.

اگر دتر خواب خود را دیدید که در آتش ایستاده اید معنی خواب شما این است که به شما رنج و سختی می رسد.

به روایت حضرت یوسف:
اگر در خواب دیدید که خانه شما آتش گرفته است معنی خواب شما این است که از سمت پادشاه و یا بزرگی برای شما زحمت کمی ایجاد می شود.

روایت اسماعیل اشعث
اگر در خواب دیدید که از آسمان آتش می بارد مانند باران و برف معنی خواب این است که بلا و فتنه و خونریزی از طرف حاکم آن منطقه بر مردم وارد می شود.

اگر در خواب ببینید که از آسمان آتش آمد و فقط چیزهای خوردنی را سوزاند مفهوم خواب این است که طاعت های تو نزد خدا قبول شده است.

اگر در خواب زا آسمان آتش بیاید ولی کسی را نسوزاند ترس عذاب الهی وجود دارد و ممکن است از پادشاهی ترسی به بیننده خواب برسد.

اگر در خواب دیدید که کنار آتشی بزرگ ایستاده اید و خود را گرم می کنید مفهوم خواب این است که به پادشاه و یا انسان بزرگی خود را نزدیک می کنید.

اگر در خواب ببینید که روی آتش چیزی می ریزید مفهوم خواب این است که بیکار می شوید.

اگر در خواب آتش از آسمان ببارد و نباتات را از بین ببرد مفهوم خواب این است کهدر آن منطقه مرگ های فاجعه آمیز زیادی رخ می دهد.

اگر در خواب دیدید که آتش بزرگی قبه و یا مناره ای را بسوزاند مفهوم خواب این است که پادشاه و یا بزرگ آن منطقه می میرد.

به روایت خالد اصفهانی:
هر چقدر شعله ها یا شدت آتش بیشتر و بزرگ تر باشد این خوشی ها و امیدواری ها نیز از شدت بیشتری برخوردار هستند و خبرهای خوب و ایده آلی را در زمینه ی تغییرات بزرگ و بهبود روند زندگی فعلی شما خواهد داد.

همچنین احتمال دارد با دیدن این خواب بیشتر برنامه ها یا اهداف مهم و اساسی شما سرانجام به موفقیت ختم شود و آن جاست که شما خود را راضی، سرحال و شادمان خواهید دید.

تعبیر خواب موضوعی آتش بازی:
تعبیر خواب مشاهده آتش بازی مرده: اگر در خواب ببینید که فرد مرده ای مشغول آتش بازی کردن در آسمان و یا … می باشد، به این معنا است که دیگران از جانب شما صاحب منفعت های فراوانی خواهند شد و شما تمام تلاش خود را خواهید کرد تا بتوانید برخی از اطرافیان خود را راضی نگه دارید و تغییر چندان مهمی در زندگی خودتان رخ نخواهد داد.

تعبیر خواب آتشخوار: اگر در خواب ببینید کـه شـما شعبده بازی آتشخوار هستید، تعبیر این خواب این است که شـما از توانایی بازرسی کردن خشم خود برخوردار هستید.

اگر در خواب دیدید که شخصی که می شناسید آتش را در دهانش فرو برد تعبیرش بد است. این خواب پیش بینی می کند که آن شخص به زودی می میرد.چ

تعبیر خواب دیدن آتشی نامرئی:دیدن آتشی نامرئی در خواب نشانه ای از پالایش و تصفیه درونی خودتان اسـت. این خواب به شما هشدار می دهد کـه اکنون زمان آن فرا رسیده است که به شروعی جدید بیاندیشیم و گذشته را پشت سر بگذاریم و فراموش کنیم و به فکر آینده باشیم.

تعبیر خواب روشن کردن آتش چیست؟:روشن کردن آتش تعابیر متنوعی دارد. این که روشن کردن آتش برای تولید گرماست یا برای سوزاندن و آتش سوزی تعابیر گوناگونی دارد.

تعبیر خواب درست کردن آتش برای نابود کردن دیگری: اگر در خواب ببینید کـه برای نابود کردن کسی یا چیزی آتشی درست می کنید و آتش سوزی راه اندازی می کنید، این خواب به معنی کينه و حسادتی اسـت

کـه شـما در قلب خود احساس می کنید. ممکن اسـت این احساس کينه یا حسادت را به یکی از دوستان یا همکاران خود داشته باشید.

تعبیر خواب درست کردن آتش با دستان خودتان: اگر در خواب ببینید کـه می توانید آتشی را با دستان خودتان درست کنید، به معنی آن است که خشمی درون شـما وجود دارد و شـما تلاش می کنید تا آن خشم و عصبانیت را سرکوب کنید و از بین ببرید. هم چنین ابراز کردن خودتان برای شـما کاری بسیار مشکل و سخت اسـت.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×