پنجشنبه , 4 مرداد 1403 2024 - 07 - 25 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آستانه یا ورودی خانه + تعبیر خواب موضوعی آستانه
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب آستانه یا ورودی خانه + تعبیر خواب موضوعی آستانه

اسفند 17, 1402 10

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب آستانه یا ورودی خانه:

به روایت محمدبن سیرین

مقصود از آستانه درگاه خانه ، جلوی در ، کفش کن و به هر صورت منطقه ای است که از آن پا به , درون خانه می گذارند و در مواردی هم چارچوب در خانه منظور شده است.

اگر ببیند آستانۀ خانه بلند و مرتفع شده است، یـعـنـی به اندازه بلندی آن مال و نعمت و شرف و بزرگی بدست می آورد.

اگر در خواب ببیند از آستانه خانه اش آب زلال چون باران فرو می ریزد ، به همان اندازه ای که دیده است, مال و نعمت نصیبش خواهد شد.

اگر ببیند از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، یا مار و عقرب بیرون می آید یـعـنـی «پادشاه» یا شخصی صاحب مقام و بزرگی باعث غم و اندوه تو می شود.

اگر ببیند آستانۀ خانه اش افتاده است و خراب شده است، یـعـنـی شرافت و بزرگی اش از بین می رود و پیش مردم خوار و کوچک می شود.

اگر کسی ببیند آستانه بالایی را کنده، یـعـنـی خودش را به هلاکت می رساند، و از میان می برد.

اگر ببیند هر دو آستانه زیرین و زبرین خانه خود را کنده و خراب کرده، یـعـنـی کدبانو و مرد و سرپرست خانه، هر دو هلاک می شوند.

اگر ببیند آستانه زیرین از نو بساخت یا تعمیر و تعویض کرد، دلالت بر آن دارد که زن طلاق می دهد, و زن دیگری ستاند.

به به روایت حضرت دانیال نبی

اگر خواب ببیند آستانه زیرین و زبرین خانه خود را می کند ، مرد و زن هر دو هلاک می شوند.

اگر در خواب ببیند آستانه خانه اش خراب شد ، مقام و منزلت از دست خواهد داد, و نزد مردم خوار می شود.

اگر رویا ببیند از آستانه خانه اش آب زلال چون باران فرو می ریزد ، به اندازه ای که دیده است, مال و نعمت نصیبش خواهد شد.

اگر ببیند از آستانه خانه اش مار و عقرب بیرون می آمدند ، از شخص صاحب مقام و بزرکی, رنج و اندوه به او خواهد رسید.

اگر شخص ببیند آستانه زیرین از نو بساخت یا تعمیر و تعویض کرد ، دلالت بر آن دارد که زن طلاق, می دهد و زن دیگری ستاند.

اگر خواب بیننده ببیند آستانه بالائی را از جا بکند ، دلالت بر بیم خود کشی و از میان بردن خود وجود دارد.

اگر دید که آستانه بالایین دراو بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که کدخدای خانه بمیرد.

از دیدگاه ابراهیم عبدالله کرمانی

اگر ببيند آستانه خانه بر او فرو ريخت و گرفتارش کرد ، دليل آن باشد که بيم هلاک و گرفتاري و ترس براي او ميرود.

اگر آستانه خانه اش رنگارنگ و نقش و نگار دارد و آستانه را به رنگهاي گوناگون منقش و آراسته و زينت شده ببيند، تعبير آن باشد که زرق و برق دنيا مشغول شود و زينت ظاهري چشمش را خواهد گرفت و به زیور و آرایش دنیوی و مادی می پردازد.

اگر بيننده خواب ببيند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ريخته شده و آن جا کثيف است چيزي ياحادثه اي يا شخصي موجب تشويش خاطر بيننده خواب مي شود.

اگر بيننده خواب ببيند که از سر در خانه اش آب باران فرو مي ريزد به اندازه و مقدار آن آب که مي چکد نعمت و رفاه نصيب او مي شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثيف باشد دچار غم مي گردد و اگر متعفن باشد يک بيماري در انتظار او است.

اگر بيننده خواب ببيند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ريخت به هيچ وجه خوب نيست و احتمال هلاک در بين است و بيننده خواب بايد خويشتن را از خطرهايي که در کمين او نشسته اند حفظ کند.

از دیدگاه منوچهر مطیعی

اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب میشود.

اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می چکد نعمت و رفاه نصیب اومی شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثیف باشد دچار غم می گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است.

اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بیناست و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته اند حفظ کند.

از دیدگاه لوک اویتنهاو

آستانه ی در در خواب یعنی شما خانه ای بنا خواهید کرد.

تعبیر خواب موضوعی آستانه

و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثیف باشد دچار غم می گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری , در انتظار او است.

اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک, در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته اند حفظ کند.

تعبیر چکیدن آب از آستانه

اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می چکد نعمت و رفاه نصیب اومی شود.

اگر آب گل آلود و کثیف باشد دچار غم می گردد.

اگر آب متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است.

اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته اند حفظ کند.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×