دوشنبه , 1 مرداد 1403 2024 - 07 - 22 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب اتاق بهمراه تعبیر خواب موضوعی اتاق
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب اتاق بهمراه تعبیر خواب موضوعی اتاق

اسفند 16, 1402 30

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب اتاق:

به روایت علی بن محد العنبری

اتاق در خواب، برای کسی که ترس و بیمی دارد، نشانه امنیت و آسایش است؛ زیرا خداوند میفرمایند: «و هم فی الغرفات آمنون»؛ یعنی، آنان در اتاقهایی با امنیت و آسایش به سر میبرند و اگر بیننده خواب مجرّد بود، ازدواج میکند.

از دیدگاه منوچهر مطیعی

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست.

دیدن اتاق بزرگ و با شکوه، توانگری و فرح و انسباط پیش می آید.

دیدن اتاق کوچک و فقیرانه، دنیا بر او تنگ می شود .

دیدن اتاق تنگ و تاریک، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی.

دیدن اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد، آینده ای روشن است برای بیننده خواب.

دیدن اتاق با درهای فراوان، فراخی روزی است و گشادگی امور.

از دیدگاه لیلا برایت

تعبیر خواب در اتاق خواب بودن ، یاس و ناامیدی است.

اتاق کنفرانس : اگر در خواب اتاق مخصوص کنفرانس دیده شود نشان دهنده ی مواجه شدن با اشخاصی است که در زندگی فرد ارزشمند هستند .

اتاق خواب : در هر صورتی دیدن اتاق خواب تعبیرش به روابط زناشویی و جنسی فرد مربوط می شود که اگر اتاق خواب خود فرد باشد به معنی مواجه شدن با افسردگی و ناراحتی در امور زندگی است و مشاهده خود در اتاق خواب ناآشنا بیانگر آشنایی با شخصی جدید است که رابطه دوستانه ای در میان خواهد بود .

اتاقک کشتی : دیدن خود در اتاقک کشتی نشان دهنده ی درگیری و مشاجره است که کار به مراجع قضایی خواهد کشید و به دلیل ثابت نشدن سخنان شاهد ، شکست حتمی است .

از دیدگاه لوک اویتنهاو

تعبیر خواب اتاق ، نیات بد است

تعبیر خواب اتاق زیبا ، پیروزمندی است

تعبیر خواب اتاق فقیرانه ، توقعات بیجا است

تعبیر خواب مرتب کردن اتاق ، مراقب سلامتی خود باشید.

از دیدگاه تونی کریسپ

اتاق غذاخوری : دیدن اتاق غذاخوری در خواب نشانه ی ارتباطات اجتماعی و یا فامیلی و همچنین رغبت و اشتیاق در امور زندگی می باشد .

اتاق نشیمن : دیدن اتاق نشیمن در خواب به معنی خوش گذرانی شخصی و ایجاد فضایی مناسب در زندگی روزمره می باشد .

اتاق کودک : دیدن اتاق کودک بیانگر احساس فرد خواب بیننده به آن کودک است .

اتاق زیرزمینی یا انباری : دیدن این اتاق در خواب بیانگر میل ها و راه برطرف شدن آن ها و به طور کلی منبع خاطره های خوش و شرایط احساسی خوب است که باعث خوشحالی خواب بیننده خواهد شد.
ویرایش شده

از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب اتاقى دیدید، به این معنا است که مدت اندکى در خانه‏ى فعلى خود، خواهید ماند.

از دیدگاه هانس کورت:
اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند، به معنای آن است که مردی ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می دهد.

مشاهده ی اتاق خواب زیبا در خواب، علامت آن است که ثروتی غیرمنتظره از طریق فامیل، فرد ناشناس و یا معامله ای در تجارت به شما خواهد رسید.

از دیدگاه چت ویندرا

دیدن اتاق در خواب به معنی مادر و یا زنی است که مهر و محبت مادرانه دارد و تشبیه اتاق به مادر ، در تعبیر خواب اتاق به این خاطر می باشد که مادر موجودی است که قادر به جای دادن انسان دیگری در درون خود می باشد که در این مورد دیدن اتاق به معنی رحم و مهربانی نیز هست .

اگر اتاق روشن و بزرگ باشد به مفهوم بزرگی مقام مادر است ، دیدن اتاقی کوچک با یک درب در صورتی که در آن آب باشد نشانگر مهربانی است .دیدن تعداد زیادی اتاق در خواب به معنی ارتباط زنان با خواب بیننده می باشد و اینکه زنان در مقابلش قرار می گیرند .دیدن چیزی در اتاق طبقه بالا به معنی فکری نو و پر ارزش است که باعث ایجاد پیشرفت در امور کاری می گردد .دیدن اتاق انبار و یا زیر زمینی نشانه وجود چیزی پنهان در ضمیر ناخودآگاه فرد است که خودش هم از آن بی خبر است .

اگر در خواب ببیند که از یک اتاق به اتاقی دیگر جا به جا می شود به معنی نزدیک شدن اجل بیننده خواب می باشد .دیدن اتاق های خالی در خواب مفهومش
پشیمانی از به بطالت گذراندن روزهای عمر می باشد .

تعبیر خواب موضوعی اتاق

اتاق های خانه در خواب جنبه های مختلفی از شخصیت شماست مثلاً اتاق زیر شیروانی به ذهن و افکار شما اشاره دارد در حالی که زیر زمین نمایانگر ضمیر و ناخودآگاه شما دیدن بالکن در خواب به تمایل شما برای دیده شدن و توجه کردن اشاره دارد شما سعی کنید در اجتماع بیشتر دیده شوید و اعتبار خود را بالا ببرید و بزرگ و تمیز باشد تعبیرش این است که موفق شده تا نظر دیگران را جلب کنید و
اگر بالکن کوچک و کثیف باشد تعبیرش این است که تصویر عمومی شما پیش مردم با مشکل مواجه شده و دیگر محبوبیت ندارید تعبیر دیدن نرده یا فلز در اتاق خانه سمبل مالی است که در مسیر شما قرار دارد شما در بیان احساسات خود محدودیت دارید و در خود محصور شده اید از طرف دیگر این خواب نمادی از سریع و خصوصی شماست
اگر در خواب دیدید که در حال بالا رفتن از نرده ها و حصار پنجره بودید دوست داشتید خود را به بیرون از خانه برسانید تعبیرش این است که خواسته های هرچند نامشروع پاسخ می دهید و در تصمیم خود مسلم هستید و از محدودیت بیداری تعبیر ای جوان یا بالکن در خواب نشانه شخصیت اجتماعی شما سرچ مانکن بزرگتر باشد فعالیت شما در جامعه بیشتر است

دیدن اتاق شیروانی در خواب نشانه خاطرات پنهان و افکار سرکوب شده ای است که به زودی آشکار می شود این خواب همچنین نمادی از ذهن معنویت و ارتباط شما با عوامل ماورا الطبیعه است از طرف دیگر این خواب مشکلات شما را در زندگی نشان می دهد که ممکن است از رسیدن شما به آرزوهای تان باشد اما خبر خوب این است که بعد از تحمل یک دوره بسیار ثبت بر این مشکلات غلبه می کنید اتاق زیر شیروانی نشانه سازماندهی افتاد و مدیریت خود از شاید بهتر است گذشته را فراموش کنید و از کسانی که شما را اذیت می کنند بگیرید.

تعبیر دیدن زیرزمین در خانه نمادی از ذهن ناخودآگاه شماست این خواب نشان دهنده خواسته های اولیه و نیازهای جنسی است که در عمق خود دارید تعبیر دیدن زیرزمین به هم ریخته و آشفته در خواب نشانه این است که ذهن آشفتگی دارید و مشکلات زندگی وقت جنگیدن با آنها را ندارید ق خواب در واقع به جنبه های غریزی شما اشاره دارد در واقع شما دوست دارید که با افراد بیشتری رابطه برقرار کنید البته این خواب به شما می گوید که زمان بیشتری را به استراحت و آرامش در نظر بگیرید.

تعبیر دیدن سقف اتاق بر خواب نشان دهنده تمایل شما برای رسیدن به بهترین ها شما دوست دارید در زندگی به بالاترین درجه برسید در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکنید.

دیدن انباری در خواب به ذهن ناخودآگاه شما نسبت به ترس ها و مشکلات اشاره دارد که آنها را در درون خود مخفی کرده اید
اگر در انبار ماندید تعبیرش این است که ترس شما ادامه دارد و اگر از انباری بیرون آمدید تعبیرش این است که توانستید بر ترس های خود غلبه کنید.

تعبیر بودن در اتاق خواب نشان دهنده فرصت های جدید در زندگی شما وارد مرحله جدیدی از زندگی خودش دید اگر در بیرون باشد تعبیرش این است که دوست دارید با محیط بیرون در ارتباط باشیم و اگر در به سمت خانه باشد تعبیرش این است که دوست دارید مدت بیشتری را با خانواده بگذرانیم تعبیر دیدن دربسته قفل شده در اتاق نشانه فرصت های از دست رفته است احتمالاً چیزی یا شخصی مانع پیشرفت های شما شده است انتخاب همچنین نماد پایان یک مرحله از پروژه است اگر خواب دیدید که خودتان در اتاق را گفت کردی تعبیرش این است که دوست ندارید در اجتماع را با دیگران ارتباط داشته باشید و دوست ندارید کسی چیزی در مورد شما بداند.

تعبیر دیدن کفش اتاق در خواب نشانه: پشتیبانی و احساس امنیت است که اتاق چنین نشانی ستون حمایت است اگر در خواب دیدید که کسی اتاق را بوسید تعبیرش این است که در زندگی سپاسگزار هستید دیدن کفپوش چوبی و صیقلی اتاق در خواب نشانه این است که سعی کنید چیزهایی را که می دانید را از دیگران مخفی کنیم

تعبیر دیدن اتاق شیشه ای

نشانه این است که احتمالاً دشمنی چاپلوس دارید که قصد صدمه به شما را دارد.
دیدن راهرو اتاق خواب نمادی از کنجکاوی های شخصی است این کار آغاز مسیری است که در زندگی طی می کنید دوست دارید در این سفر کارهای جدیدی انجام دهید همچنین دیدن این کار نشانه روشنگری معنوی و عاطفی است و قدرت های جسمی و رسیدن به فرصت های جدید است.

تعبیر خواب اتاق پذیرایی
بزرگ این است که شما به دنبال راهی برای جلب توجه دیگران هستید از طرف دیگر اتاق پذیرایی
در خواب بیانگر آزادی و مرز بین شما و اجتماع است.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×