پنجشنبه , 4 مرداد 1403 2024 - 07 - 25 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آجر + تعبیر خواب آجر از دیدگاه تحلیل
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب آجر + تعبیر خواب آجر از دیدگاه تحلیل

اسفند 17, 1402 30

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب آجر:

محمدبن سیرین

آجر در خواب مال بود، مجموع چنانچه در تاویل، هر آجری را هزار درهم نهاده بود.

اگر ببند که آجر در دست فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که هزار درهم بیابد یا کسی بدو دهد.

اگر بیند او را آجر بسیار جمع شده بود، دلیل که او را مال و منفعت بسیار جمع گردد.

معبرین غربی

دیدن آجر در خواب اشاره به تدوین برنامه برای آینده دارد. همانطور که با چیدن آجر روی هم دیوار ساخته می‌شود شما نیز می‌توانید با برنامه ریزی به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار باشید.

دیدن این خواب می‌تواند نشانه‌ای از پذیرفتن خلاقیت‌ها و در نتیجه ارتقای شغلی شما باشد.

آنلی بیتون

دیدن آجر در خواب، دلالت بر عدم توافق در عشق و کار است.

اگر خواب ببینید مشغول درست کردن آجر هستید، دلالت بر آن دارد که تلاش‌های شما برای جمع آوری ثروت به شکست خواهد انجامید.

ابراهیم کرمانی

اگر بیند که آجر از دیوار می‌تراشید، دلیل که مال خداوند دیوار برود.

اگر بیند آجر را پاره پاره کرد و پراکنده نمود، دلیل که مال خود را بر غیر هزینه کند.

جابر مغربی

آجر پخته به خواب دیدن بد بود، زیرا که آتش به وی رسیده است، از این سبب، دلیل بر غم و اندوه کند و بنا‌ها دیدن که از آجر پخته و گچ بود بد بود.

ادوارد

دیدن آجر به این معنا است که یکی از اعضای خانواده‌ی شما دچار مشکل و سختی خواهد شد.

اگر کسی در رویای خود ببیند که با تکه اجری بزرگ به سر یکی می‌زند و سر او را می‌شکند و خون جاری شده را می‌بیند دلیل بر اینکه به بیماری دردناک مبتلا می‌شود. یا اینکه بر سر راه او افرادی ناباب و با نیت پلید قرار خواهند گرفت که او را کمراه می‌سازند.

تعبیر خواب آجر زرد

محمدبن سیرین:اگر ببیند آجر زرد و آجر وی خشک شد، دلیل که به قدر آن او را مال حاصل شود.

تعبیر خواب آجر شل در دیوار

معبرین غربی: آجر شل و لق در دیوار نشانه بحث و درگیری با مدیرتان است. نگران نباشید این درگیری منجر به اخراج شما نخواهد شد.

تعبیر خواب افتادن آجر

معبرین غربی:شاید در نگاه اول به نظر برسد که سقوط آجر به سمت شما بد یمن باشد ولی این رویا کاملا تعبیری بر عکس دارد. به زودی مشکلات حل نشده شما کاملا بر طرف خواهند شد.

منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب داشتن آجر

اگر کسی در خواب ببینید که آجر‌های زیادی دارد نشانه دلگرم شدن به کار و شغل و زندگی است.

اگر کسی در خواب آجر به دو رنگ سفید و سرخ ببینید نشان این است که آن شخص در کار خود تردید دارد، اما نهایتاً به موفقیت خواهد رسید.

تعبیر خواب چیدن آجر
منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر کسی در خواب آجر روی هم بچیند تعبیر خوابش خوب و نیکو است.

اگر کسی در خواب ببینید که شخصی برایش آجر می‌چیند و برای شما کار می‌کند خوابش نشان این است که از جانب شخصی که تدبیر و قدرت داد تقویت می‌شود.

اگر شخصی برای دیگری آجر حمل می‌کند یا آجر می‌چیند خوابش نشانه این است که از جانب این شخص تقویت می‌شود.

تعبیر خواب آجر شکسته
منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر کسی در خواب آجر شکسته ببینید نشانه سستی در کار است.

اگر شخصی در خواب مشغول شکستن آجر است خوابش نشانه این است که به ویرانی کار خویش اقدام می‌کند.

تعبیر خواب آجر سفالی
لیلا برایت اگر کسى در خواب آجر سفالى سقف را ببیند، معنى آن این است که در مسائل مالى شانس بسیار خوبى به او روى خواهد آورد.

تعبیر خواب آجر از دیدگاه تحلیل

آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می‌توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل آجر مجسم می‌شوند و شکل می‌گیرند داشتن آجر‌های زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می‌شوید.

داشتن آجر‌هایی به دو رنگ سفید و سرخ گویای آن است که در کار خویش اضطراب و پریشانی دارید، اما این تردید به پیروزی می‌انجامد.

آجر روی هم چیدن نیکو است.

اگر دیگری آجر می‌چیند و شما احساس می‌کنید که او برای شما کار می‌کند از جانب شخصی که تدبیر و قدرت دارد تقویت می‌شوید.

اگر شما برای دیگری آجر حمل می‌کنید یا روی هم می‌چینید از جانب شما دیگری تقویت می‌شود.

مشاهده آجر شکسته در خواب سستی در کار است.

اگر خودتان آجر‌هایی را که دارید می‌شکنید به ویرانی کار خویش اقدام می‌کنید.

روی هم رفته دیدن آجر و دیوار آجری در خواب بد نیست مگر این که به صورت آوار روی سر شما بریزد که در چنین حالتی بهتر است در جریان روز‌های آینده از برخورد‌های تند با دیگران دوری بجویید.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×