چهارشنبه , 3 مرداد 1403 2024 - 07 - 24 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آتش- دیدن خواب آتش و تعبیر احساسات انسان
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب آتش- دیدن خواب آتش و تعبیر احساسات انسان

اسفند 26, 1402 10

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش به روایت امام صادق (ع)

اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.
اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد.

اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش

اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.

اگر بیند پاره های آتش می خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد
اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.

اگر بیند که از هر جایی آتش های سوزنده می گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.

اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.

اگر بیند که آتش در مردم می زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.

اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.

اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.

اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.
اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.
اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود
اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.
تعبیر خواب آتش به روایت دانیال نبی
اگر آتش را با تف و سوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد
اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.
اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت
اگر کسی در خواب بییند که آتش در خانه او افتاد و تمام بدن او را سوزاند ولی او در دلش ترسی حاصل نشد نشانه آنست که مصیبت به او میرسد و سبب بیماری و ضعف میشود مانند سرما و طاعون و آبله و سرخچه و یا بیماریهای شبیه آن

اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد،
اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد.

اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.
اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند
تعبیر خواب آتش به روایت یوسف نبی:
تعبیر خواب دیدن آتش گرفتن خانه نشانه افتادن دراندک زحمتی از جانب سلطان است.

تعبیر خواب آتش به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببيند شعله آتش به سوي مردم انداخت ، تعبيرش اين است که مايه عداوت و فتنه ميان مردم مي شود.

اگر خانه کس ديگري را ببيند که در آتش مي سوزد ، دلالت دارد بر اينکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار مي شود.

اگر ببيند آتش لباسش را سوزاند ، با خويشان و فاميل و نزديکان و حتي افراد خانواده خود نزاع و دشمني مي کند ، صورت ديگر تعبير اين قسمت مي تواند چنين باشد که از طريق ضرر و زيان ، محنت مال از دست دادن به او ميرسد.

اگر در خواب سرزميني را در آتش ببيند دلالت دارد بر اينکه آن سرزمين به جنگ و فتنه گرفتار مي آيد.

اگر چيز سوخته اي در خواب ببيند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با ديگران به نزاع و دشمني ميپردازد.

اگر شهر و محله اي را در آتش ديد که شعله هاي آتش همه چيز را سوزاند و صداي ترسناک از آتش بر آمد دليلش آن باشد که در آنجا جنگ سختي پيش خواهد آمد که همه چيز را از ميان ميبرد ، بروز بيماري خطرناک در آن منطقه نيز ميتواند باشد.

اگر ببيند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله اي را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد در اين مورد بروز بلاياييي که انسان در آنها دخالتي نظير زلزله سيل و … محتمل است.

اگر ببيند از زير زمين آتش بر آمد و بر آسمان رفت ، دليل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسيار دارند البته در اين مورد نظر کرماني بيشتر تهمت زدن به اوليا و انبيا است که از اين طريق با آنها مبارزه ميکنند.
اگر ببيند آتش از جائي به جائي افتاد و لصمه اي نزد فا يده اي نصيبش ميشود ، اگر گرفتار فقر است توانگر ميشود ، اين صورت آتش در خواب ديدن روياي خوش طالعي است.

اگر کسی در خواب ببیند که دکان او آتش گرفت و آتش برخی چیزها را سوزاند و برخی را نسوزاند ، نشانه جنگ و خونریزی است.

اگر کسی در خواب ببیند که آتش بزرگی درجائی افتاد ، اما آسیب نمیرساند ، نشانه آنست که در میان اهالی آن جا ، خصومت بروز میکند .
اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها
اگر بیند که آتش آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمی کرد، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد به زبان.

تعبیر خواب آتش به روایت اسماعیل اشعث

اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع

اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.
اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود.
اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد.

اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.

اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.

اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.

تعبیر خواب آتش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آتش در خواب نمادي بسيار پيچيده محسوب مي شود كه مي تواند معني مثبت يا منفي داشته باشد. در هنگام تعبير چنين خوابي ، لازم است كه تمام جزييات خوابتان و واكنش احساسي تان درخواب را بررسي نماييد. آتش مي تواند يك سمبل خيلي معنوي باشد كه نمايانگر دگرگوني ، روشنگري ،روشنفكري و روشن بيني است . از سوي ديگر، آتش مي تواند نشان دهنده خطر، خشم ، عشق ،دلبستگي ، غضب ، هيجان ، شور و شوق ، رنج وعذاب يا ترس و وحشت باشد. آيا آتش در خوابتان چيزي را نابود مي كرد يا صرفا وسيله براي گرم كردن شما بود؟ آيا اخيرا درگير اعمال و رفتار منفي شده ايد يا آگاهانه دست به انتخابهايي اشتباه يامخرب مي زنيد؟ ممكن است ضمير ناخودآگاه شمادر حال هشدار دادن باشد و در عين حال شما را تشويق مي كند تا مسايل مضر و خطرناك را درزندگي تان تغيير دهيد.معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است.

اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم.

اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد.
اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد.

اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند.
آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم.

اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود.

اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود.

تعبیر خواب آتش از دیدگاه آنلی بیتون:

دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانه خوشبختی و سعادت است. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر می برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.
اگر در خواب دیدید خانه شما در آتش می سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد.

خواب آتش روشن: علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

تعبیر خواب آتش از دیدگاه لوک اویتنهاو
تعبیر خواب آتش اعلان خطر در مقابل یک دزد است.

تعبیر خواب شعله های آتش: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.

تعبیر خواب آتش در کتاب سرزمین رویا
تعبیر خواب سوختن در آتش ضرر و شکست در کار است.

تعبیر خواب حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می رود.

تعبیر خواب آتش سوزی: آتش سوزی در خانه شما با شعله های روشن و واضح یک شغل خوب است و با شعله های تیره ورشکستگی مالی است و با شعله های کوچک، پول هنگفت است.

خواب دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است و آتش بدون دود پول به فراوان به دست تان می آید.

تعبیر خواب آتش از آسمان می بارد: غم واندوه

خواب هم زدن آتش: اگر شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم می زنید نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید.

تعبیر خواب آتش روشن کردن: مجذوب یک نفر خواهید شد.

یک آتش با شعله های خوب: شادی بزرگ در پیش دارید.

شما اصلاً توجهی به آتش سوزی ندارید: شما را خیلی دوست دارند.

مأموران آتش نشانی آتش را خاموش می کنند: خبرهای خوش

یک نفر به درون آتش می افتد: بد شانسی

بستگان شمای در آتش می سوزند: بزودی تب شدیدی می کنید.

شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید: ناکامی

شما در آتش هستید: موفقیت و خوشحالی

آتش خاکستر شده: شانس نخواهید داشت.

آتش بزرگ: تغییرات بسیار جدی در کارها

شعله کوچک: خبرهای خوش

آب بر روی آتش می ریزید: کنترل خودتان را از دست خواهید داد.
چیزی را از میان آتش با دست تان بیرون می کشید: از موانع و مشکلات عبور می کنید.
آتش را بکلی خاموش می کنید: به شما پاداش خوبی می دهند.
آتش مصنوعی: بزودی بچه دار خواهید شد.
حریق روی زمین: یک تغییر خوشایند

حریق روی دریا: ماجراهایی که به موفقیت می رسند.

تعبیر خواب موضوعی آتش

تعبیر خواب آتشی که در خانه شما روشن می شود: اگر در خواب ببینید که هوای بیرون از خانه سرد است و شما آتشی را درون خانه خود برپا می کنید، این خواب تعبیری مثبت دارد و نشان می دهد که دوستان نزدیک شما به زودی به دیدار شما خواهند آمد و اوقات خوشی را با آن ها خواهید گذراند. همچنین این خواب گویای آن است که شما یا یکی از نزدیکانتان به زودی باردار می شوید.

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای فردی دیگر: اگر در خواب ببینید که آتشی را برای دیگری روشن می کنید، تعبیر آن است که دوستان زیادی اطراف شما وجود دارند و شما معمولا به آن ها کمک می کنید. شما از وقت گذراندن با دوستان خود لذت می برید و به پیدا کردن دوستان جدید نیز علاقمند هستید.

تعبیر خواب آتشی که در اجاقی در حال سوختن است: اگر در خواب ببینید که آتشی در امنیت کامل در اجاقی در حال سوختن است، تعبیر آن است که شما در زندگی خود راضی و خوشنود هستید و به دنبال روشنایی و نوری دیگر در زندگی می گردید.

تعبیر خواب آتشی که باران آن را خاموش می کند: اگر در خواب ببینید که باران آتش را خاموش می کند، نشانه ای شوم است و به این مفهوم است که شما در آینده ای نزدیک شغل و پول بسیار زیادی را از دست می دهید.

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای نابود کردن دیگری: اگر در خواب ببینید که برای نابود کردن کسی یا چیزی آتشی روشن می کنید، این خواب نمادی از تنفر و حسادتی است که شما در قلب خود احساس می کنید. ممکن است این احساس تنفر با یکی از دوستان یا همکاران شما در ارتباط باشد.
تعبیر خواب شغل آتش نشانی:اگر در خواب ببینید که شما آتش نشان هستید، تعبیر آن است که احتمالا مشکلات بسیار زیادی در زندگی دارید. شما دائما تحت فشار استرس هستید و این خواب به شما هشدار می دهد تا با مشکلات خود روبرو شوید و هرچه زودتر راه حلی برای آن ها پیدا کنید.
تعبیر دیگری برای این خواب وجود دارد. خاموش کردن آتش در خواب می تواند نشان دهنده آن باشد که شما در روزهای پیش روی پول بسیار زیادی از دست خواهید داد. توصیه می کنیم که مراقب پول های خودتان باشید و آن ها را با احتیاط خرج کنید. اگر می خواهید در این دوران از هرگونه خسارت مالی جلوگیری کنید، از دیگران پول قرض نگیرید و به دیگران پول قرض ندهید.

تعبیر خواب آتشخوار: اگر در خواب ببینید که شما شعبده بازی آتشخوار هستید، نشان دهنده آن است که شما از توانایی کنترل کردن خشم خود برخوردار هستید.

تعبیر خواب دیدن چیزی در حال سوختن: اگر در خواب چیزی را در حال سوختن ببینید، تعبیر آن است که شما در احساسات خود غرق شده اید. این خواب می تواند نمادی از احساسات جنسی شما نیز باشد.

تعبیر خواب سوختن با آتش: اگر در خواب ببینید که آتش شما را می سوزاند، تعبیر آن است که به زودی کنترل اعصاب خود را از دست می دهید. شما مشکلی دارید که شما را از درون می سوزاند. اگر در خواب ببینید که آتش تا حد مرگ شما را می سوزاند، نشان دهنده آن است که شما مانع از وقوع هر تغییری در زندگی خود می شوید. در واقع، شما از قرار گرفتن در موقعیت های جدید و روابط جدید هراس دارید.

تعبیر خواب فرار کردن از آتش: اگر در خواب ببینید که از آتش فرار می کنید، این خواب نشانه ای مثبت است. در دوران پیش روی موفقیت های زیادی خواهید داشت و بر تمام مشکلات و دشواری های مسیر زندگی خود پیروز خواهید شد.
تعبیر خواب نجات دادن کسی از آتش: اگر در خواب ببینید که شما کسی را از آتش نجات می دهید، تعبیر آن است که شما دوستانی واقعی در زندگی خود دارید و به همین دلیل فردی شاد و خوشحال هستید. این دوستان به شما در غلبه بر مشکلات و دشواری های زندگی کمک می کنند و مانع از زمین خوردن شما می شوند.

تعبیر خواب نگاه کردن به آتش از دور: اگر در خواب ببینید که از دور به آتش نگاه می کنید، تعبیر آن است که ممکن است در آینده مرتکب اشتباهاتی شوید. همچنین ممکن است قرار ملاقات مهمی را از دست بدهید. بنابراین مراقب باشید و از این پیشامد جلوگیری کنید.

تعبیر خواب روشن کردن آتش با دستان خودتان: اگر در خواب ببینید که می توانید آتشی را با دستان خودتان راه بیندازید، تعبیر آن است که خشمی درون شما وجود دارد و شما تلاش می کنید تا آن را سرکوب کنید. همچنین ابراز کردن خودتان برای شما کاری بسیار مشکل و سخت است.

تعبیر خواب دیدن آتشی نامرئی: دیدن آتشی نامرئی در خواب نمادی از پالایش و تصفیه درونی خودتان است. این خواب به شما هشدار می دهد که اکنون زمان پرداختن به شروعی جدید و پشت سر گذاشتن گذشته فرا رسیده است.

تعبیر خواب آب و آتش: دیدن آب و آتش در کنار هم در خواب نشان دهنده آن است که شما در زندگی واقعی خود گرفتار مساله ای بزرگ و اساسی هستید. درواقع چالشی عاطفی درون خودتان وجود دارد و شما در هر دو جهت کشیده می شوید.

تعبیر خواب آتش بازی: دیدن آتش بازی در خواب نشان دهنده آن است که به زودی احساسات سرکوب شده خود را بیرون می ریزید و استعداد و خلاقیت خود را به دیگران نشان می دهید.

خواب آتش در خانه: خانه رایج ترین چیزی است که ممکن است در خواب آتش دیده شود. اگر در خواب خانه خود را در آتش ببینید، تعبیر آن است که در دوران پیش روی تغییرات بسیار زیادی در خانواده شما رخ می دهد.
علاوه بر این، دیدن خانه ای که در آتش در خواب می سوزد، نشان دهنده آن است که برخی تغییرات برای شما موثر و سازنده خواهد بود. اما اگر مکررا خانه خود را در خواب درون آتش ببینید، تعبیر آن است که شاید شما هنوز برای تغییرات آمادگی لازم را ندارید. درواقع شاید در برابر تغییرات می جنگید.
به هر حال، اگر در خواب ببینید که آتش خانه شما را کاملا ویران کرده است، این خواب نشانه ای بسیار شوم و نامبارک است. این خواب نمادی از ناراحتی هایی است که به زودی در انتظار شما خواهند بود. احتمالا کسی یا چیزی که برایتان بسیار عزیز است را از دست خواهید داد.
افراد: اگر در خواب ببینید که فرد دیگری در آتش می سوزد، به این معناست که شما داری احساساتی بسیار قوی نسبت به این فرد هستید. این احساسات می توانند با توجه به احساسی که در خواب تجربه می کنیم احساساتی خوشایند یا ناخوشایند باشند.

کپسول آتش نشانی: اگر در خواب ببینید که با استفاده از یک کپسول آتش نشانی آتشی را خاموش می کنید، تعبیر آن است که شما مانع از وقوع تغییرات در زندگی خود می شوید. همچنین این خواب به این معناست که شما تمایلات و احساسات شدیدی را سرکوب می کنید که ممکن است شما را در خود غرق کنند.
آنچه خواندیم رایج ترین نمونه های تجربه آتش در خواب بود. همانطور که مشاهده کردید، شما می توانید احساسات گوناگونی را در هنگام دیدن آتش در خواب تجربه کنید. بعلاوه در این مقاله با چگونگی تعبیر کردن این احساسات آشنا شدید. اما نکته دیگری نیز وجود دارد که بهتر است به آن اشاره شود. اگر مردی آتش را در خواب ببیند، تعبیر آن است که خواب بیننده بیش از اندازه خود را وقف کارش کرده است و اعتماد به نفس بسیار زیادی دارد.
از طرف دیگر، اگر زنی آتش را در خواب ببیند، تعبیر آن است که خواب بیننده خود را کاملا وقف عشق کرده است و عشق به اصلی ترین جنبه در زندگی او تبدیل شده است.

خواب ببینید درون آتش هستید: اگر خواب دیدید درون آتش هستید، چنین خوابی احتمالا به شما ارزیابی مجدد نگرش تان را به زندگی پیشنهاد می دهد. شاید شما زندگی را پر از خطر می بینید و بیش از حد محتاط هستید. این خواب شما را تشویق می کند چنین طرز تفکری را تغییر دهید و شجاعانه به دنبال اهداف تان پیش بروید.
خواب ببینید در آتش هستید اما احساس درد نمی کنید: اگر خواب ببینید در دستان تان آتش گرفته اید، اما هیچ دردی احساس نمی کنید، چنین خوابی نشانه ی چندان خوبی نیست، و نشان از آن دارد که در آینده ای نزدیک خبری بد دریافت خواهید کرد.
تعبیر خواب خاموش کردن آتش: اگر در خواب مشغول خاموش کردن آتش باشید، چنین خوابی نشانه ی بسیار خوبی است و نشان از پیروزی مهمی دارد. احتمالا با موفقیت هر مانعی یا مسئله ای که سر راه رسیدن به موفقیت تان باشد به خوبی مدیریت می کنید.

اگر در خواب ببیند آب روی آتش می ریزید، چنین خوابی نشانه ی دشواری های احتمالی است که به زودی وارد زندگی تان می شود. این دشواری ها ممکن است شامل زیان های مالی و مشکلات مالی کلی باشد.

اگر خواب دیدید توانایی کنترل بر آتش را دارید، چنین خوابی نشانه ی بسیار خوبی است که به توانایی شما در کنترل خشم و غضب تان دلالت دارد.
خواب بازسازی یک خانه بعد سوختن در آتش: اگر خواب دید خانه ای را پس از سوختن در آتش بازسازی می کنید، چنین خوابی نشانه ی خوبی است و نشان از احیاء پس از یک بحران بزرگ یا مشکل جدی در زندگی دارد.
خواب ببینید چیزهایی را در آتش می اندازید: اگر خواب دیدید چیزهایی را درون آتش می اندازید، چنین خوابی ممکن است نشانه ی اشتیاق شما به نابود کردن چیزی به طور کامل در زندگی تان باشد.
این خواب همچنین ممکن است به سعی شما برای مشکل سازی تعمدی دلالت داشته باشد. گاهی این خواب فقط نشانه ای از اشتیاق و میل شدید شما برای شروع تازه ی چیزی در زندگی است.
خواب شهری که در آتش می سوزد: اگر خواب ببینید شهری در شعله های آتش گیر افتاده و می سوزد، چنین خوابی ممکن است نشان از نابود شدن رابطه هایی با عواطف و احساسات قوی یا شرایطی باشد که نمی توانید کنترل کنید.
این خواب همچنین ممکن است دلالت بر تعاملات اجتماعی از بین رفته داشته باشد.
خواب آتشی با ظاهری شرربار: اگر در خواب آتشی شرربار ببینید، چنین خوابی ممکن است نماد احساساتی درباره ی وضعیت زندگی واقعی تان باشد که از سوی آن احساس تهدید می کنید.

خواب آتشی عظیم: اگر در خواب آتشی عظیم ببینید، چنین خوابی ممکن است به موفقیتی عظیم در پروژه های فعلی تان اشاره داشته باشد.

خواب تماشای سوختن آتش بدون آنکه کاری انجام دهید: اگر خواب دیدید به تماشای سوختن آتشی نشسته اید و کاری برای خاموش کردنش انجام نمی دهید، چنین خوابی ممکن است نماد آن باشد که شما برنامه ها و خواسته های غیر واقع بینانه ای برای آینده داشته اید.
آن برنامه ها برای شما درماندگی و ناامیدی شدیدی به بار می آورند، به ویژه اگر به زندگی خصوصی تان مربوط باشند.
خواب گیر افتادن یک آشنا در آتش: اگر خواب دیدید کسی که می شناسیدش در آتش گیر افتاده است، چنین خوابی نشانه ی بسیار بدی است. و ممکن است نشان از وفات آن شخص در آینده ای نزدیک داشته باشد.
خواب ببنید خودتان را با آتش گرم می کنید: اگر در خواب دیدید خودتان را کنار آتش گرم می کنید، چنین خوابی نشانه ی بسیار خوبی است و دلالت بر خوش اقبالی در آینده ای نزدیک دارد.
خواب ببینید چیزهایی که متعق به شما است در آتش می سوزد: اگر خواب ببینید چیزهایی که متعلق به شما است و برای تان اهمیت دارند آتش گرفته اند، چنین خوابی ممکن است نشان از وسواس شما نسبت به آن متعلقات در زندگی واقعی باشد.

خواب آتش گرفتن یک جنگل: اگر خواب ببینید جنگی در آتش می سوزد، چنین خوابی احتمالا بد یمن است، و به سفری برنامه ریزی شده یا تعطیلاتی اشاره دارد که طبق انتظار پیش نمی رود. شاید متوجه شوید این سفر فقط هدر دادن پول بوده است.

خواب ببینید آدم های بسیاری دور تا دور آتش جمع شده اند: اگر چنین خوابی ببینید، نشانه ی بسیار خوبی است که از ثبات و هارمونی در زندگی شخصی تان خبر می دهد.
خواب آتشی که به آرامی خاموش می شود: اگر شاهد آرام آرام خاموش شدن آتشی در خواب باشید، چنین خوابی نشانه ی خوبی نیست و ممکن است حاکی از مشکلات مالی باشد که به زودی تجربه خواهید کرد، مانند کمبود پول، زیان در کسب و کار، از دست دادن خانه، یا بدتر از این ّها، بیماری.

خواب گرفتن آتش در دست ها: اگر خواب دیدید با دستان تان آتش حمل می کنید، مثلا شمع یا مشعلی را در دست گرفته اید، چنین خوابی نشانه ی خوبی است و ممکن است نشان از ارتقاء شغلی یا تغییر خوب در حرفه تان به زودی داشته باشد.

اگر خواب ببینید دفتر کارتان در آتش می سوزد: اگر خواب دیدید دفتر کسب و کارتان در آتش می سوزد، چنین خوابی نشانه ی خوبی است و به موفق بودن برنامه ها یا پروژه هایی اشاره دارد که در حال حاضر بر روی آن ها کار می کنید که سود قابل توجهی در آینده ی نزدیک برای شما به بار خواهد آورد.

تعبیر خواب آتش و تعبیر احساسات انسان

احساس خوشایند: اگر در خواب ببینید که آتشی قلب شما را تسخیر کرده است و شما احساسی خوشایند یا احساس هیجان را تجربه می کنید، تعبیر آن است که شما از زندگی عاشقانه خود بسیار راضی هستید. درواقع شما احساساتی بسیار قوی نسبت به شریک عاطفی خود دارید و هیچ چیزی وجود ندارد که خواستار تغییر آن باشید.
احساس امنیت: اگر در خواب آتشی ببینید و احساس امنیت را تجربه کنید، این خواب نشانه ای خوشایند است و تعبیر آن است که شما نیز در زندگی واقعی خود احساس امنیت را تجربه می کنید. شما دوستان بسیار زیادی دارید که در هر لحظه ای در دسترس شما هستند. بعلاوه، شریک عاطفی شما فردی بسیار قابل اعتماد است و به همین دلیل شما نیز در زندگی عاشقانه خود احساس امنیت و حمایت را تجربه می کنید.

احساس درد: درد یکی از رایج ترین احساساتی است که در خواب آتش تجربه می شود. اگر در خواب ببینید که با آتش می سوزید و احساس درد را تجربه می کنید، تعبیر آن است که در حال حاضر کاملا احساس بدی دارید. زندگی واقعی شما لبریز از مشکلات، ناامیدی، خشم و رنج است. بعلاوه، این خواب به این معناست که کسی در زندگی واقعی تان به شما حسادت می کند.

احساس ترس: تجربه احساس ترس به هنگام دیدن آتش در خواب نیز تجربه ای متداول است. این خواب به این معناست که شما از شغل خود ناراضی هستید. احتمالا کسی در محیط کار به شما حسادت می کند و مشکلات زیادی با همکاران خود دارید. همچنین این خواب می تواند به این معنا باشد که شما در معرض خطری قرار خواهید گرفت.

احساس دوست داشتن آتش: اگر در خواب ببینید که آتش را دوست دارید، تعبیر آن است که چالش های زندگی واقعی برای شما خوشایند و دوست داشتنی هستند. همچنین این خواب به این معناست که شما می خواهید ویژگی های مردانه تری داشته باشید یا همسری پیدا کنید که رفتاری مردانه تر داشته باشد.

احساس خنثی: اگر خواب آتش ببینید و هیچ احساسی نسبت به آن نداشته باشید، تعبیر آن است که شما در زندگی واقعی خود هیچ انگیزه ای ندارید. هیچ چیزی در زندگی واقعی شما وجود ندارد که شما را به حرکت وادار کند و شما را به فردی مفید و سازنده تبدیل کند.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×